dimarts, 16 de febrer de 2016

CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT DEL DEURE DE LA PROPIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS


CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT DEL DEURE DE LA PROPIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS

1.- Article 6 : El fet de no disposar de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.
2.- Quantia de les sancions segons Llei 18 2007 del Dret a l'habitatge
A) Infraccions molt greus multa de fins a 900.000 euros
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions bàsiques de qualitat relatives a la seguretat.
c) Transmetre, llogar o cedir l'ús com a habitatges d'immobles que no poden obtenir la cèdula d'habitabilitat.
d) La inexactitud o la falsetat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a obtenir la resolució administrativa amb reconeixement de drets econòmics, de protecció o d'habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors, els constructors o la direcció facultativa de les obres d'edificació o rehabilitació d'habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d'habitabilitat elaborats pels tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat.
f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la seguretat de les persones o un incompliment d'un programa previ de rehabilitació forçós.

g) Incomplir les ordres d'execució dirigides a la reparació i la reconstrucció d'habitatges establertes per l'article 38.

B) Infraccions greus multa de fins a 90.000 euros
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració no afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions d'habitabilitat relatives a la seguretat.
c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació greu de les condicions d'habitabilitat dels edificis, amb notificació prèvia.
d) No lliurar el llibre de l'edifici.
g) No disposar del certificat d'inspecció de l'edifici en els supòsits en què sigui exigible.

C) Infraccions lleus multa de fins a 9.000 euros
d) Incomplir l'obligació de formalitzar de forma correcta i completa el llibre de l'edifici.

En cap cas es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros

Article 127. Prescripció de les infraccions
1.     Els terminis de prescripció de les infraccions administratives tipificades per aquesta llei són de quatre anys per a les molt greus, de tres anys per a les greus i de dos anys per a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la infracció s'ha comès. En el cas que es tracti d'infraccions continuades, el còmput del termini de prescripció s'inicia quan ha finalitzat l'últim acte amb què es consuma la infracció. En el cas de les infraccions tipificades pels articles 123.1.a i 124.1.a es considera comesa la infracció en la data del certificat final d'obra i habitabilitat.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...