dimecres, 31 de maig de 2017

AVÍS: Nou formulari del tràmit de certificació energètica d'edificis

Aquest dijous 1 de juny a primera hora de la tarda, es publicarà una nova versió del formulari del tràmit de certificació energètica d’edificis de Catalunya, que inclourà els següents canvis:
 • Introducció de les dades tècniques des de l’arxiu XML de l’eina de certificació al formulari. Per exemple, no s’haurà d’incloure la potència i la font energètica de les instal·lacions. En el cas que l’arxiu XML no sigui correcte, donarà error en la tramitació, informant el tècnic de la causa.
 • Foment de la rehabilitació energètica dels edificis:
  • El nou formulari inclourà un camp on indicar si es tracta d’una rehabilitació, que ens permetrà conèixer millor l’estat del parc edificatori de Catalunya, saber quin percentatge d’edificis amb certificat han estat rehabilitats.
  • Es podrà realitzar un certificat d’eficiència energètica d’edifici existent en fase de projecte. Aquest canvi permet l' adaptació al procés constructiu d’una rehabilitació i a les obligacions del Reial Decret 235/2013 que regula la certificació energètica d’edificis, disposant de l’etiqueta de projecte durant l’execució l’obra. Com en els certificats d’obra nova, la taxa es paga en tramitar el certificat d’edifici acabat.
  • Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta bonificació serà del 50%. Si se supera la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real. Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels certificats, tots aquests certificats seran revisats i es podrà trigar fins a 8 setmanes en emetre’s la seva etiqueta.
 • Actualització de les taxes dels certificats d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya.
Un cop publicat el nou formulari, només aquest serà vàlid per tramitar. Si disposeu tràmits per enviar, caldrà que els tramiteu abans de dijous al migdia. En cas contrari, caldrà tornar a descarregar el formulari i omplir-lo de nou.

dijous, 18 de maig de 2017

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2017


FONT CAATEEB

Agència de l'Habitatge de Catalunya 

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2017

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat
 
S'ha publicat al DOGC la Resolució GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per  a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017 (ref. BDNS 346293). Aquí trobareu la dotació pressupostària, terminis,  òrgans competents i notificació i règim de recursos.

El 28 d'abril de 2017 es va publicar la Resolució GAH 904/2017, de 25 d'abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2017.  En aquesta resolució trobareu les bases de la convocatòria,  on es determina:

 • Documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment (annex 2)
 • Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis existents (annex 3)
 • Llocs de presentació de les sol·licituds (annex 4)
 • Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat (annex 5)

Pressupost disponible:  5.468.142 €

Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.

Beneficiaris: Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

Terminis

 • Primer termini. Obres subjectes a concurrencia pública competitiva. Són per aquelles actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l'11 d'abril de 2013. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 30 de juny de 2017. Dotació: 1.000.000€.

 • Segon termini. Obres subjectes a concurrència publica no competitiva. Són aquelles actuacions que no hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria al DOGC. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza  el 31 de juliol de 2017.  Dotació: 4.468.142 €.
 
Requisits per poder accedir a les subvencions
 
 • Antiguitat : edificis anteriors a l’any 1981.
 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge
 • 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Nombre d’ habitatges : En general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges, amb excepcions.
 • Disposar del IAE (IITE (informe inspecció técnica de l'edifici) + Certificat energètic)
 • Obres iniciades desprès de l'11 d’abril de 2013.

 Terminis per fer les obres

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir en el Portal Tràmits gencat
El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 habitatges o més.

 Obres subvencionables i quantia de les subvencions

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l’accessibilitat de l’edifici.
Les actuacions subvencionables i la quantía d'aquestes les trobareu al punt 2 i 7 respectivament, de l'annex 1 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial.


 • Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les relatives a la conservació dels edificis i que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instal·lacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions...). També inclou les relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres.
 • També poden ser subvencionades les actuacions adreçades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici: millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir les despeses de calefacció i refrigeració; instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, per incrementar l’eficiència energètica; instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotèrmica, i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació de l’edifici.
 • Aquesta convocatòria també inclou, les actuacions per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals.

La quantia màxima de les subvencions serà del 35 % del cost subvencionable de l’actuació, excepte per la actuació per a la millora de l’accessibilitat que pot arribar fins el 50 %, amb un topall per edifici que no pot superar l’import que resulti de multiplicar 11.000 € per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 Podeu consultar el text complert, formularis i altra informació complementaria al portal de la Generalitat de Catalunya.

dimecres, 10 de maig de 2017

CAATEEB Criteris interpretatius de legislació i normativa

El CAATEEB col·labora amb diferents institucions per la elaboració de criteris interpretatius de legislació i normativa que permeten ajudar als tècnics en la seves tasques de l’exercici professional


Taula per a la interpretació de la normativa contra incendis

TINSCI : Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa per al desenvolupament dels projectes tècnics.

Més informació

Fitxes per a la prevenció d'incendis de Bombers de Barcelona

Ajuntament de Barcelona - Fitxes de normativa de prevenció d'incendis

Fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis elaborades pel cos de Bombers de Barcelona.

Més informació

Fitxes del CTE per usos de la Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya - Fitxes del codi tècnic de l'edificació, per usos

Bombers de la Generalitat de Catalunya han elaborat fitxes del codi tècnic de l'edificació, per usos.

Més informació

Instruccions tècniques complementàries

Generalitat de Catalunya - Instruccions tècniques complementàries

Documents sintètics que aclareixen les reglamentacions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi.

Més informació

Taula d'Accessibilitat a les activitats de Catalunya

TAAC : Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic.

Més informació

Circulars d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona – Circulars d’urbanisme

Recull de circulars internes de la direcció d'actuació urbanística de l'Ajuntament de Barcelona

Més informació

Instal·lació d'ascensors en edificis existents

Ajuntament de Barcelona – Instal·lació d'ascensors en edificis existents

Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents i creació de la comissió per a l’estudi de projectes singulars.

Més informació (PDF)

Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció

TID-PAU : Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció

L'objectiu d'aquesta taula consultiva és el de donar aclariments i recomanacions sobre mesures i plans d'autoprotecció.

Més informació

Com puc conèixer les àrees de suspensió de llicències a Barcelona?

Article cerat pel CAATEEB


Per saber si les intervencions a realitzar en un edifici es troben en una àrea de suspensió de llicències, es pot realitzar la Consulta Prèvia Final o bé es pot consultar-ho a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona
 
A vegades ens podem trobar amb zones de Barcelona o amb determinades intervencions  que es troben en règim de suspensió de llicències.

Per saber si les actuacions que volem realitzar en un emplaçament, es troben en una àrea de suspensió de llicència, podem fer:


Informem en la consulta prèvia les actuacions que volem realitzar i l’emplaçament de l’edifici on volem intervenir. La consulta prèvia, de forma genèrica informa a la primera pàgina, de les suspensions de llicències que actualment estan vigents. A continuació, a la següent pàgina, en cas que l’edifici estigui emplaçat en una àrea de suspensió de llicència informarà un text semblant o igual al que segueix:

S’ha pogut comprovar que l’emplaçament de les obres es troba en un àrea de suspensió de llicències que podria afectar el resultat d’una comunicació prèvia o llicència. A causa d'aquest fet, es recomana que es posi en contacte amb els Serveis Tècnics del districte corresponent, per tal que l'informin sobre la situació urbanística de l'àmbit on vol realitzar les obres.  


Aquesta recerca es realitza a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona, al seu apartat d’Urbanisme. A través d’aquesta recerca podem aplicar filtres i obtenir informació sobre les suspensions de llicències que hi ha a al districte on s’emplaça l’edifici objecte de les intervencions. El filtre el podem fer indicant el “districte” i informant al títol “suspensió” i fer la recerca, o bé indicant només al títol la paraula “suspensió” i fer la cerca.  D’aquesta última manera, obtindrem informació de totes les suspensions de llicència que hi ha a Barcelona.


Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents sobre els tràmits d'obtenció de l'informe d'idoneïtat resoltes en l'apartat d'actualitat de la pàgina web d'idoneïtat del CAATEEB.

dimarts, 2 de maig de 2017

TAXES Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació MODIFICADA

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació AUGMENTA LA TAXA EN LA TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA
19,65 € per habitatge.
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.
En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...