dimarts, 27 de maig de 2014

Nou Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Novetats legislatives 15/05/2014 FONT http://www.menendez-abogados.com

Nou Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 15 de maig s’ha publicat el Decret, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Mitjançant aquest Reglament es desenvolupen les determinacions de la Llei d’Urbanisme relatives a la intervenció (atorgament de llicències, autoritzacions en sòl no urbanitzable, ordres d’execució, etc.) i disciplina urbanístiques (protecció de la legalitat, règim sancionador) en tota classe de sòl. En coherència, es deroguen expressament els preceptes del Reglament de desenvolupament de la Llei d’Urbanisme que va ser aprovat per Decret 305/2006 i que fan referència a aquestes mateixos aspectes.
 D’una primera lectura del nou Reglament en podríem destacar els següents punts:
 - Tot i que es manté la tradicional previsió que les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local i sectorial (article 187.3 de la Llei d’Urbanisme), l’article 4 del nou Reglament afegeix que “quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen” i l’article 16 disposa que “en el supòsit d’actes que comporten l’execució d’obres, que requereixen altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions” (l’article 234.2 del Decret 305/2006 només establia aquesta condició en el cas que fos necessària una autorització de l’ens titular del domini públic).
 - Es conté una regulació més detallada i rigorosa de les condicions en què es poden simultaniejar les obres d’edificació i urbanització, incloent la necessitat d’establir una garantia pel 100% de les obres d’urbanització pendents.
 - S’estableix l’obligació de promoure un Pla especial urbanístic quan es pretenguin ampliar indústries implantades en sòl no urbanitzable degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, d’urbanisme.
 - Es conté una regulació detallada dels actes sotmesos a comunicació prèvia per comptes de llicència urbanística, així com del procediment i requisits per a la seva presentació i validesa.
 - Es determina que tenen la condició d’autoritat el personal al servei de les administracions competents per a exercir la potestat de protecció urbanística, que de forma permanent o “ocasional” tingui encomanat expressament l’exercici de la funció pública d’inspecció urbanística. A aquest personal se l’habilita per a poder entrar a les finques i les obres que siguin objecte d’inspecció “sense avís previ i romandre-hi el temps necessari per a realitzar la seva funció” (exceptuant el supòsit de que es tracti del domicili d’una persona, en el que es requerirà el seu consentiment o autorització judicial corresponent). 
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg
Aquest correu electrònic està lliure de virus perquè la protecció de l'avast! Antivirus està habilitada.

dijous, 15 de maig de 2014

El Govern aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que permetrà donar ús a les promocions d'obra nova no acabades per la crisi

El Govern aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que permetrà donar ús a les promocions d'obra nova no acabades per la crisi
 • Desplega tots els apartats de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme relatius als instruments de defensa de l’ordenament jurídic
 • El conseller Homs destaca la “importància” d’aquest nou reglament per als diferents sectors que estan regulats per la normativa urbanística, ja que “simplifica i clarifica” molts dels aspectes que els afecten
El Govern ha aprovat avui el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que desplega i concreta tots aquells apartats de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme del 2012 que tenen relació amb la defensa de l’ordenament jurídic, com ara el Reglament de la Llei d’urbanisme vigent. En concret, aborda els títols sisè i setè de la Llei d’urbanisme, així com el articles 48, 49, 50 i 54. En aquest sentit, es vol incloure tota la regulació de detall que incorpora la Llei, a més d’aspectes dispersos en altres sectors de l’ordenament jurídic.

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha destacat durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu la “importància” d’aquest nou reglament per als diferents sectors que estan regulats per la normativa urbanística, ja que “simplifica i clarifica” molts dels aspectes que els afecten.

Homs ha concretat algunes de les millores pràctiques que suposa el reglament per a les empreses del sector. Per exemple, amb la nova norma només caldrà una comunicació prèvia per obtenir la llicència de primera ocupació en les operacions de compravenda d’habitatges d’obra nova. D’aquesta manera, s’accelerarà el procés per instal·lar-hi els subministraments bàsics i s’escurçaran els terminis.

Un segon supòsit exposat pel conseller Homs és el relatiu a les promocions d’habitatges encara no finalitzades en la seva totalitat. Amb la norma actual, fins que una promoció no està acabada completament tal com s’havia projectat no se’n pot utilitzar cap instal·lació. A partir del Decret aprovat avui, s’estableix un règim de comunicació prèvia per fases de manera que, si el local situat als baixos d’un edifici amb les obres no completades -per exemple, sense  ascensors- és operatiu, es podrà utilitzar per desenvolupar activitats econòmiques.

El Reglament entén la protecció de la legalitat urbanística en un sentit ampli i comprèn tant els instruments d’intervenció administrativa preventiva com reactiva davant d’una possible vulneració. Entre els primers hi ha, per exemple, la concessió de llicència urbanística prèvia i, entre els segons, les ordres de restauració de la realitat física alterada.

En l’elaboració del nou reglament s’han perseguit els objectius següents: simplificar i millorar la redacció de la regulació vigent; clarificar determinats aspectes que han generat dubtes als operadors; simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet i homogeneïtzar criteris per unificar l’actuació dels operadors en matèria sancionadora.

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg
Aquest correu electrònic està lliure de virus perquè la protecció de l'avast! Antivirus està habilitada.

divendres, 9 de maig de 2014

Certificat Energètic Procediment de devolució d'ingressos indeguts

Procediment de devolució d'ingressos indeguts

En el cas d'una equivocació en l'import de la taxa a l'hora de realitzar el registre, es pot sol·licitar una devolució d'ingressos indeguts. Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar mitjançant el model que es pot trobar a la pàgina de la Generalitat de Catalunya d'e-tributs.
Atès que el responsable del procediment és el propietari o promotor de l'edifici o habitatge, la sol·licitud ha de venir en nom del promotor o propietari de l'edifici. En aquest sentit el tècnic realitza la feina i en molts casos paga la taxa per compte del subjecte passiu o propietari. Posteriorment, el tècnic emet una factura al subjecte passiu (propietari o promotor) i inclou els honoraris corresponents i els suplerts com taxa pagada.
S'ha d'adjuntar la següent informació en la sol·licitud:
 1. Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu, és a dir, dades del promotor o propietari.
 2. Identificació del registre, codi de tràmit -  ID (número de 8-9 dígits).
 3. Identificació del deute (detall de l'import en €) indegudament ingressat.
 4. Acusament de rebuda del pagament.
 5. Comprovació del moviment bancari del pagament.
 6. Dades bancàries amb el número de compte corrent on se sol·licita rebre la devolució de l'ingrés.
 7. Fotocòpia del DNI del sol·licitant (propietari o promotor).

Informació específica que cal omplir en el model de devolució d'ingressos indeguts:
 • En el camp Persona Sol·licitant a Dades del promotor o propietari.
 • En el camp de persona representant à Dades del tècnic certificador.
 • En el camp Número expedient a Codi del tràmit – ID (número de 8 o 9 dígits).
 • En el camp Número de liquidació a Codi NRC de l'acusament de rebuda del pagament. 

Tota la documentació esmentada anteriorment s'ha de fer arribar a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (c/Pamplona 113, 08018 Barcelona).
Nota: En cas de voleu esmenar només una equivocació administrativa el procediment adequat per solucionar-ho és la sol·licitud d'esmena de dades administratives.   

Data d'actualització: 18.04.2013

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

dijous, 8 de maig de 2014

Futurs canvis i millores en el procediment de certificació

Futurs canvis i millores en el procediment de certificació

Sobre els tràmits relacionats amb el procediment de certificació i per tal de millorar el servei, l’ICAEN està treballant per poder oferir actualitzacions que properament estaran a disposició de tots els usuaris. Tot seguit trobareu una relació de les millores en què s’estan treballant actualment: 
 • Carta de pagament.
Properament es podrà realitzar el pagament de la taxa associada al registre mitjançant una carta de pagament. D’aquesta manera el tècnic podrà sol·licitar al propietari o promotor que sigui ell qui realitza el pagament. Aquells usuaris que disposin d’un compte a La Caixa i de l’aplicació Línia Oberta podran fer el pagament a través d’aquesta plataforma.
 • Publicació de dades de certificació energètica d’edificis.
A més a més de la informació que a dia d’avui ja està publicada a l’apartat Registre de certificats, a finals d’abril es publicarà més detalls de cada un dels registres de certificació. Tota aquesta informació també la podreu trobar al Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.
 • Disponibilitat del programa CE3X en català.
Abans de l’estiu serà possible dur a terme la certificació d’eficiència energètica d’edificis amb la nova versió del programa CE3X traduït al català.
 • Simplificació del formulari de sol·licitud.
Un cop es publiquin per part del Ministeri les noves eines homologades per dur a terme la certificació amb l’opció de desar tot el contingut en un arxiu informàtic senzill, es modificarà el formulari de sol·licitud de la certificació per no demanar dues vegades la mateixa informació. Cal tenir present que les eines es van actualitzant periòdicament però que el Ministeri ja s’ha compromès a fer aquesta modificació per agilitzar el registre a les diferents Comunitats Autònomes.
Malhauradament, fins que les eines no disposin d’aquesta opció, ens cal el formulari de sol·licitud actual per introduir les dades de manera automàtica al Registre de Certificats. Cal recordar que hi ha una mitjana de 600 sol·licituds diàries.
 • Informe de liquidació de la taxa.
Aproximadament a principis de maig tots els registres efectuats des de 3 de febrer de 2014, data en la qual es va aplicar la taxa específica pel registre de Certificats d’Eficiència Energètica d’Edificis, rebran un informe oficial de liquidació de la taxa on hi constaran les dades del promotor o propietari, dades del representant, l’import de la taxa i el concepte. Un cop estigui llest aquest document s’enviarà automàticament a la carpeta de les gestions del tràmit cada cop que hi hagi un registre.

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

S'ha obert la primera convocatòria de l'any 2014 per a la concessió d'ajuts a la ciutat de Barcelona

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges
El passat 17 de març es va obrir la primera convocatòria per sol·licitar ajuts a la rehabilitació d'edificis d'habitatges a Barcelona. La convocatòria està dotada amb un pressupost de 8,2M€, dels quals 2,7 formen part de la convocatòria específica per als barris de Canyelles i Sudoest del Besòs, afectats per patologies estructurals.
Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria son totes aquelles que afectin a l'edifici:
 • Patologies estructurals: amb especial atenció als barris de Turó de la Peira i Barceloneta
 • Accessibilitat: instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques
 • Rehabilitació energètica: l'envolvent o embolcall dels edificis (façanes, cobertes, mitgeres i celoberts), sistemes de microgeneració com per exemple la generació d'aigua calenta mitjançant energia solar tèrmica
 • Es podran sol·licitar ajuts per a la instal·lació d'endolls per la càrrega de vehicles elèctrics als pàrquings.

Les quanties de les subvencions poden arribar en algunes actuacions fins al 50% amb un topall de 50.000€.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpgdilluns, 5 de maig de 2014

Comprar casa para especular se acaba; vuelve el piso para vivir

Comprar casa para especular se acaba; vuelve el piso para vivir
30 de abril del 2014
cincodias.com, Raquel Díaz Guijarro, 29 de abril – La información que suelen remitir quienes compran una casa al Registro de la Propiedad es valiosísima, sobre todo si se hace una explotación estadística de ella, como viene haciendo desde 2004 el Colegio de Registradores de la Propiedad. En ninguna ley dice que uno tenga que adquirir una vivienda para vivir en ella obligatoriamente, pero lo cierto es que durante el pasado boom inmobiliario muchos se preguntaron cómo era posible que se vendieran tantos pisos.
La mayoría esgrimió en defensa de ese volumen de transacciones que la clave estaba no solo en la bonanza económica y el crédito barato, sino en el hecho de que España es uno de los principales destinos turísticos del mundo; por lo que el peso de las residencias de vacaciones debía ser tenido en cuenta.
Y así fue. Esas tres circunstancias llevaron a España a protagonizar una de las espirales alcistas de precios inmobiliarios más importantes de la historia reciente y a convertirse en uno de los países con mayor proporción de casas por hogar del mundo: 1,45
Tales fueron las subidas de precios y, por lo tanto, las revalorizaciones de los inmuebles en apenas meses, que muchos lo vieron como el negocio más rápido y fácil de cuantos existían. Hubo años que ni la Bolsa pudo competir con las plusvalías que podían llegar a obtenerse con la venta de una casa y entonces Hacienda decidió tomar cartas en el asunto.
Mucho se debatió sobre cómo frenar las operaciones meramente especulativas, ya que se detectó cómo había propietarios que vendían los pisos incluso sin haberlos escriturado previamente: se transferían solo los derechos de compra que se suscribían en los contratos de arras o contratos privados, por ejemplo, en las casas de nueva construcción. De este modo, la ganancia era aún mayor, ya que eludían el pago de impuestos.
Plazo de posesión
Finalmente, no se tomó ninguna medida, ya que distintos informes lo desaconsejaron; pero se estableció que el criterio a tener en cuenta para determinar cuándo una compraventa podía tener “cierto componente inversor” sería el tiempo medio de posesión de los propietarios de la casa cuando la vendieran. La crisis económica que estalló a partir de 2008 hizo el resto.
El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria elaborado por el Colegio de Registradores y publicado hoy establece que mientras en 2007 más de la mitad de las viviendas vendidas, el 56,2 %, lo hicieron en menos de cinco años desde su anterior adquisición, el año pasado esas operaciones ya solo representaron el 26,8 % del total.
En paralelo, se produjo un aumento del número de casas que permanecieron en manos de sus dueños más de 10 años, por lo que su componente mayoritario fue el uso residencial, o dicho de otra manera, se utilizaron en la mayor parte de los casos para vivir en ellas. Éstas supusieron un 19,90 % en 2007 y un 33,22 % el año pasado.
El estallido de la crisis y, por consiguiente, las mayores dificultades para vender las viviendas es lo que explica que haya ido aumentando progresivamente el tiempo medio de posesión de las casas desde los siete años y cuatro meses de 2007, hasta casi la década en 2013 (nueve años y 10 meses), un 34,09 % más. Comprar para especular ha dejado de ser un negocio sin riesgo.


Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

Barcelona dejará de dar licencias a apartamentos turísticos en el Eixample

Barcelona dejará de dar licencias a apartamentos turísticos en el Eixample
30 de abril del 2014
lavanguardia.com, Efe, 30 de abril – La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobará, previsiblemente en julio, suspender durante seis meses la concesión de licencias para viviendas de uso turístico en el distrito del Eixample y en diversos barrios de la ciudad, para evitar su concentración.
El presidente del grupo municipal del PPC, Alberto Fernández, ha anunciado este martes un pacto con CiU para aplicar esta medida, un acuerdo que ha sido confirmado por el gobierno municipal. Fernández ha explicado que esta suspensión de licencias es una medida “imprescindible” para evitar que se inicien tramitaciones que generen derechos adquiridos mientras se elabora el plan especial de usos turísticos para estos espacios con el objetivo de regular esta actividad, tal y como acordó el pleno en diciembre a propuesta del PPC.
El concejal popular ha explicado que confía en que la suspensión de licencias se apruebe inicialmente en julio y de manera definitiva antes de acabar el año.
Entre los barrios afectados por esta medida se encuentran, además de todos los del distrito del Eixample, los de Vila de Gràcia, Poblenou, Camp d’en Grassot y Gràcia Nova, Poble Sec, Sant Gervasi-Galvany, Putget-Farró, Clot-Camp de l’Arpa y las inmediaciones del Hospital de Sant Pau y de la estación de Sants.
El concejal del PPC ha querido dejar claro que la suspensión de estas licencias es una medida cautelar y no significa que el futuro planeamiento vaya a prohibir crear nuevas plazas de usos turístico en estos ámbitos, como sucede en Ciutat Vella, desde el pasado mandato.
Ritmo “exponencial”
En opinión del representante popular, al no poderse abrir nuevos apartamentos turísticos en Ciutat Vella, estos usos se han trasladado, primero, a las zonas periféricas y después se han extendido a otras zonas del centro, hasta hacer “insostenible la relación entre turistas y vecinos”. Según datos facilitados por el PPC, en los últimos dos años el número de licencias de apartamentos turísticos en Barcelona ha pasado de 2.680, en 2011, a 7.480, en febrero de este año.
Casi la mitad de estas viviendas están en el Eixample, donde el número se ha triplicado y se ha pasado de 1.051 a 3.407, a las que hay que sumar las que no cuentan con la licencia oportuna. “En el ámbito de la Sagrada Familia, el crecimiento es aún más exponencial”, ha asegurado Alberto Fernández, que ha señalado que no se puede “permitir que se hunda la convivencia”.

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

El Govern treu a informació pública l'avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits

El Govern treu a informació pública l'avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits
 • El nou tribut afectarà principalment els pisos de les entitats financeres, que portin almenys dos anys buits i que estiguin en uns 70 municipis amb demanda acreditada d’habitatge
 • L’objectiu és fomentar la sortida al mercat de lloguer dels pisos buits a un preu assequible
 • Es preveu una recaptació anual d’entre 8 i 25M d’euros que es destinaran a polítiques d’habitatge
L’avantprojecte de llei per a la creació de l’impost sobre els habitatges buits inicia el tràmit d’informació pública. El Govern justifica la creació d’aquest impost per la coexistència a Catalunya, d’una banda, d’una forta demanda de vivenda assequible i, de l’altra, d’un important estoc d’habitatges buits. Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, actualment hi ha 80.000 habitatges nous pendents de comercialitzar i gairebé 450.000 pisos buits.

El tribut que es proposa compta amb precedents en altres països de l’entorn com França, el Regne Unit o Dinamarca, i grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges, pel fet de romandre habitualment desocupats més de dos anys sense causa justificada. L’habitatge ha d’estar situat en una zona de demanda forta i acreditada d’acord amb el Pla pel dret a l’habitatge.

Aquest és un impost de naturalesa extrafiscal, perquè pretén aconseguir que els titulars dels habitatges desocupats els destinin a lloguer assequible. No estan subjectes a aquest tribut les persones físiques, i queden exemptes les administracions públiques i les entitats del tercer sector incloses a la xarxa d’inserció. Així, són contribuents les persones jurídiques titulars dels pisos buits. Per tant, l’objectiu principal de l’impost és estimular les entitats financeres propietàries d’una gran bossa de vivendes perquè les posin en lloguer.

Segons els estudis fets, la forquilla estimada d’habitatges subjectes a l’impost és de 10.700 a 21.700 pisos en mans d’entitats financeres en uns 70 municipis amb major demanda d’habitatge. Es preveu que la recaptació sigui d’entre 8 i 25M d’euros i els ingressos que s’obtinguin es destinaran al finançament de les actuacions previstes en els plans d’habitatge, amb prioritat dels municipis on s’han obtingut els ingressos.

L’impost és gradual i s’aplica sobre el nombre d’habitatges buits propietat del contribuent a 31 de desembre: 

 • Fins a 120 habitatges, el tipus és de 500 euros per habitatge buit.
 • De 120 a 600 habitatges, el tipus marginal és de 825 euros per habitatge buit.
 • Per més de 600 habitatges, el tipus marginal és de 1.650 euros per habitatge buit.

El caràcter extrafiscal de l’impost es reforça amb l’establiment d’una bonificació progressiva. Si el titular dels pisos destina part del seu parc d’habitatges a lloguer assequible pot gaudir d’una bonificació variable. 

 • Si la ràtio d’habitatges destinats a lloguer assequible respecte del nombre total d’habitatges buits subjectes a l’impost és d’entre el 5 i el 10%, la bonificació de la quota és del 10%.
 • Si la ràtio és d’entre el 10 i el 25%, la bonificació és del 30%.
 • Si la ràtio és d’entre el 25 i el 40%, la bonificació és el 50%.
 • Si la ràtio és de més del 40%, la bonificació és del 75%.
 • Si en destina un volum d’habitatges que superi dues vegades el nombre d’habitatges buits subjectes a l’impost, la bonificació és del 100%.

L’Avantprojecte de llei s’aprovarà després del tràmit d’informació pública, tràmit d’audiència i CTESC, i està previst que iniciï la seva tramitació al Parlament de Catalunya el mes de juliol.     Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...