dimecres, 11 de febrer de 2015

Només 1 de cada 4 edificis aprova la inspecció tècnica obligatòria ITE

http://www.apabcn.cat/documentacio/comunicacio/premsa/2015/periodico-1102.pdf

L' impressionant nombre de suspensos crida a l'alarma: ¿tan malament estan els edificis barcelonins (i per extensió els catalans, perquè es tracta d'una estadística extrapolable)? En una mitjana arrodonida, només un de cada quatre passa a la primera la ITE o inspecció tècnica d'edificis que fixa la Generalitat, segons dades dels col·legis professionals d'arquitectes (ho situen en un de cada cinc) i d'aparelladors (poc més d'un de cada tres). Es detecten deficiències considerades al protocol com a «greus» que impedeixen obtenir l'obligatori certificat d'aptitud. Especialment en façanes i terrats que comporten una inversió per part del veí. És tanta la por a afrontar aquestes despeses, que a ...Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimecres, 4 de febrer de 2015

Cèdula d'habitabilitat. Nou Model Declaració responsable antiguitat


Entra en vigor modificació per la tramitació respecte la justificació de l'antiguitat de l'habitatge. Cal omplir un document de Declaració Responsable.

http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/Cedula-dhabitabilitat-de-segona-ocupacio-00002?category=74857eac-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

La documentació a adjuntar a la so·licitud és la següent:
 1. Habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit (anteriors o posteriors a l'11 d'agost de 1984)
  • Certificat d'habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent(arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació). Els col·legis professionals d'arquitectes o d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació poden facilitar el contacte amb un tècnic (adreces a altres informacions). Per poder complimentar el número de cèdula antiga que ha de constar en el certificat, el tècnic que farà el certificat d'habitabilitat pot aconseguir-lo per mitjà de la consulta a través del seu col·legi professional a la base de dades existent de cèdules d'habitabilitat.
   No cal aportar cap documentació complementària. És suficient l'aportació del número de cèdula anterior o el número d'expedient de protecció oficial.
   Quan l'entitat per a la qual s'ha sol·licitat la cèdula ja ha tingut una cèdula prèvia o una qualificació definitiva d'habitatge protegit, es considera que es tracta d'un habitatge, per tant, queda acreditada la seva antiguitat.
 1. Habitatges que no han tingut cèdula d'habitabilitat o no han tingut qualificació definitiva d'habitatge protegit
Quan se sol·licita una cèdula de segona ocupació d'un habitatge que no n'ha tingut mai, o no ha obtingut la qualificació definitiva d'habitatge protegit, cal demostrar que l'habitatge ja existia i tenia un ús residencial, per això es demana que s'acrediti l'antiguitat.
Com a mesura de simplificació administrativa, s'ha elaborat el document de declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge. Aquesta declaració responsable, la pot signar el propietari, el tècnic que certifica l'habitabilitat o altre representant de la propietat.
El declarant haurà de tenir la documentació que acrediti l'antiguitat declarada i conservar-la durant la vigència de la cèdula. Aquesta documentació en poder del declarant pot constar de qualsevol document admès en dret per acreditar l'antiguitat de l'habitatge (vegeu el llistat de documents admesos en dret a l'apartat 2.2 del present document) o bé, per als habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, l'informe d'antiguitat d'habitatge segons el model normalitzat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
D'altra banda, l'Administració, per tal de verificar les dades de la declaració responsable , pot requerir al declarant que aporti la documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge sobre la qual s'ha basat per a fer la declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge.
2.1 Habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984
2.2 Habitatges construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012
    • Certificat d'idoneïtat acreditatiu de les condicions d'habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa i seguretat actuals.
    • Declaració responsable d'acreditació de l'antiguitat, segons model normalitzat.

     De manera alternativa a la declaració responsable, es poden presentar altres documents admesos en dret que acreditin l'antiguitat de l'habitatge. Aquests documents poden ser:
     • Primera inscripció registral de declaració d'obra nova.
     • Escriptura pública on consti l'ús d'habitatge.Acceptació d'herències.
     • Certificat municipal acreditatiu de l'antiguitat com a us d'habitatge.
     • Llicència d'obres o Plànols de llicència d'obres.
     • Plànols visats del projecte d'execució.
     • Certificat final d'obra visat.
     • Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
     • Fotografia aèria de l'institut Cartogràfic de l'any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
     • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
     • Altres documents expedits davant de fedatari públic.


Document declaració responsable
http://tramits.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge__TES/Documents/cedules_dhabitabilitat/Segona/RE_800v1_Declaracio_responsable_antiguitat.pdf

Caldrà anar en compte i fer que sigui el sol·licitant qui signi aquest document, per les responsabilitats que comporta, tant a nivell de conservació de la documentació (s'ha de guarda la documentació que acredite l'antiguitat durant la vigència de la cèdula), com a nivell d'infraccions en cas que el document no sigui valid poden-se considerar como una infracció molt greu la inexactitud o irregularitat en documents.

Circular informativa nº 6
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/privat/areatematica/recursostecnics/habitabilitat/Circular_informativa_num_6.pdf
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Tasación pericial contradictoria designación peritoLey 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Subsección 4.ª Procedimiento de comprobación de valores
Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley.
2. La Administración tributaria deberá notificar a los obligados tributarios las actuaciones que precisen de su colaboración. En estos supuestos, los obligados deberán facilitar a la Administración tributaria la práctica de dichas actuaciones.
3. Si el valor determinado por la Administración tributaria es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los medios y criterios empleados.
Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, la Administración tributaria notificará la regularización que proceda a la que deberá acompañarse la valoración realizada.
Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización.
4. En los supuestos en los que la ley establezca que el valor comprobado debe producir efectos respecto a otros obligados tributarios, la Administración tributaria actuante quedará vinculada por dicho valor en relación con los demás interesados. La ley de cada tributo podrá establecer la obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.
Cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados tributarios, éstos podrán promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.
5. Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuese de aplicación dicho valor en relación con la Administración tributaria actuante, teniendo en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado anterior.
Artículo 135. Tasación pericial contradictoria.
1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de esta ley, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.
2. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquélla. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
3. Cada Administración tributaria competente solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará al Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por ciento del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios mediante depósito en el Banco de España o en el organismo público que determine cada Administración tributaria, en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
4. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


S’ha publicat al DOGC l’Ordre que estableix els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria

El DOGC  núm. 6789, de 15 de gener de 2015, publica l'Ordre ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.
http://etributs.gencat.cat/web/.content/documents/dogc/arxius/ordre_eco_392_2014.pdf

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims que ha de
contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.
L'article 134 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, preveu que l'Administració pot establir els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del
pèrit tercer efectuat en el procediment de taxació pericial contradictòria regulat per l'article 135 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria i els articles 161 i 162 del Reglament general de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comuns dels
procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, en cas que l'òrgan
competent de l'Administració observi algun defecte o vici en l'informe del pèrit tercer, podent instar a esmenarlo
en un termini de quinze dies. Si el pèrit tercer no emet una valoració o no esmena l'informe en el termini
establert, l'Administració pot deixar sense efecte la designació del pèrit, que no meritarà cap honorari.
L'apartat segon de l'article esmentat preveu que mitjançant una ordre del conseller del departament competent
en matèria tributària es determinaran els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració que pugui
emetre el pèrit tercer, a fi que es pugui considerar vàlid amb relació al procediment de taxació pericial
contradictòria.
En aquest context es fa aconsellable, per raons de seguretat jurídica, l'establiment dels requisits mínims que
ha de contenir l'informe esmentat de valoració del pèrit tercer.
És per això que, com a desenvolupament de l'article 134 de la Llei 2/2004, i en ús de les atribucions que m'han
estat conferides,
Ordeno:
Article 1
Objecte
1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit
tercer en les taxacions pericials contradictòries que es duguin a terme en compliment del que preveu l'article
134 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
1.2 El que disposa aquesta Ordre és aplicable a les taxacions pericials contradictòries relatives a béns o drets
constituïts sobre aquests béns, que determinin els valors que s'han de considerar en els impostos sobre
successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Article 2
Requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer
2.1 L'informe que emet el pèrit tercer en les taxacions pericials contradictòries s'ha d'ajustar al que disposa
l'article 160.3.c del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i d'inspecció tributària i de
desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació de tributs.
2.2 L'informe del pèrit tercer ha de contenir la identificació del pèrit taxador, la identificació del propietari del
bé a valorar, la identificació del bé a valorar, la data d'inspecció del bé —si s'ha produït—, la finalitat de
l'informe de taxació, la descripció de la metodologia emprada d'acord amb el tipus de bé, i la data de l'informe.
2.3 La valoració s'ha de referir a la data de meritació del fet imposable.
Article 3
Valoració dels béns immobles
El pèrit tercer pot utilitzar, en els seus informes, qualsevol dels mètodes de valoració usuals en les valoracions
administratives dels béns immobles, d'acord amb l'article 160.3 del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i d'inspecció tributària, motivant de forma raonada els fonaments del mètode de
valoració emprat.
El pèrit ha de descriure de forma detallada l'immoble i les seves característiques, analitzar la finca, especificarne
les superfícies i el règim d'ús, informar del seu entorn, especificar els equipaments, referir la xarxa de
comunicació més propera a l'immoble, i ha de fer esment, també, de les consideracions que hagin estat
tingudes en compte en la determinació del valor de la finca, detallant-ne la font de procedència i la seva
incidència en el valor final.
El pèrit ha d'utilitzar informació, costos, mostres i testimonis de l'any de la meritació del fet imposable. Quan
no disposi d'informació sobre la data de la meritació, haurà d'actualitzar els costos amb els coeficients
pertinents.
Article 4
Valoració de negocis individuals i de participacions en entitats empresarials o professionals
En la valoració de negocis individuals i de participacions en entitats empresarials o professionals, el pèrit tercer
ha d'utilitzar les normes usualment acceptades en la valoració d'empreses.
En l'informe de valoració hi ha de constar la descripció de l'empresa valorada, la informació utilitzada per a la
valoració, tant interna de l'empresa com en relació amb l'entorn, el mètode o mètodes de valoració emprats, i
els paràmetres i components de la valoració.
Els immobles que formin part de l'actiu d'una societat o dels elements d'un negoci individual s'han de valorar
seguint el criteri expressat a l'article 3 d'aquesta Ordre.
Article 5
Procediment en cas que l'informe no reuneixi els requisits mínims establerts
Si l'òrgan competent de l'Administració observa que l'informe del pèrit tercer no compleix els requisits mínims
establerts en aquesta Ordre, li'l remetrà perquè l'esmeni en un termini de quinze dies. Si el pèrit no emet una
nova valoració o no esmena l'informe en el termini establert, no meritarà cap honorari i l'Administració deixarà
sense efecte la seva designació, notificarà aquesta circumstància al pèrit tercer i a l'obligat tributari, i
procedirà, si escau, a l'alliberament dels dipòsits dels seus honoraris. Tot seguit, l'Administració designarà un
nou pèrit perquè emeti un informe en el termini de quinze dies des del nomenament, també pel sistema previst
a l'article 135.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 30 de desembre de 2014
Andreu Mas-Colell
Conseller d'Economia i Coneixement
(15.013.027)
castellà
http://etributs.gencat.cat/web/.content/documents/dogc/arxius/ordre_eco_392_2014_es.pdfPere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...