dimecres, 6 de juliol de 2016

La valoració dels béns immobles a Catalunya per la base imposable en l'impost sobre transmissions patrimonials

La valoració dels béns immobles a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions
La base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en el de successions i donacions és el valor real del bé en qüestió. El concepte de valor real no ve determinat a les normes tributàries, però el Tribunal Suprem l’equipara al valor de mercat. Es pot definir el valor de mercat com aquell preu que estaria disposat a pagar un comprador independent en condicions normals de mercat, que és el que s’hauria de fer constar com a valor real.
Per comprovar el valor dels béns i drets l’Administració catalana utilitza els criteris que s’especifiquen en el document Valors per a la comprovació de béns immobles en base al qual es determina el que l’Administració entén com a valor real o de mercat del bé o dret gravat per l’impost.
D’altra  banda, cal també assenyalar que l’Administració disposa de facultats de comprovació del valor real dels béns i drets transmesos, i que, davant la impossibilitat de realitzar de forma adequada un dictamen pericial de tots i cadascun dels béns transmesos, les Instruccions de comprovació de valor dels béns immobles que s’aproven cada any estableixen criteris de comprovació prioritària. Aplicant aquests criteris, si el valor declarat pel contribuent s’ajusta als criteris fixats en aquestes Instruccions, la seva comprovació no serà prioritària per a l’Administració.
Si un contribuent declara per sota dels criteris expressats en les Instruccions esmentades, l’expedient es declara de comprovació prioritària i l’Agència Tributària de Catalunya aplica els criteris que s’especifiquen en el document "Valors per a la comprovació de béns immobles” per determinar el que l’Administració entén com a valor real o de mercat del bé o dret gravat per l’impost. Solament si aquest valor és superior al que s’hagi declarat, el contribuent rebrà una proposta de liquidació complementària contra la qual podrà presentar al·legacions i les proves que estimi adients. En cas que l’Administració confirmi la liquidació complementària, el contribuent encara podrà promoure el procediment de taxació pericial contradictòria que es regula en l’article 135 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i  els articles 161 i 162 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

Els valors bàsics que l'Agència Tributària de Catalunya publica anualment estableixen el que l'Administració entén com a valor real (o de mercat) a fi de comprovar el valor dels béns immobles a Catalunya a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions. 

Instruccions de comprovació de valors de béns immobles

Criteris de l'Agència Tributària de Catalunya per seleccionar els expedients  de comprovació prioritària

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...