dimarts, 30 de juny de 2015

Altra E3
                                 Últimas plazas.

Taller práctico sobre cómo gestionar las ITE's para obtener una máxima rentabilidad.

Objetivo

Refrescar los conocimientos básicos de inspección técnica de edificios orientados a las nuevas ITE's.(Decreto 67/2015)

Dirigido a

Arquitectos y arquitectos técnicos que precisen mejorar la rentabilidad de las inspecciones técnicas de los edificios.

Próximos cursos.
Fecha Curso Plazas
Jueves - 02/07/2015 - Barcelona Gestión práctica de las nuevas ITE's Cataluña. Plazas limitadas

www.altra.es

dilluns, 29 de juny de 2015

Sol·licitud d'esmena de dades administratives CE

Sol·licitud d'esmena de dades administratives

Aquest procediment és vàlid quan s'ha registrat un certificat pagant la taxa correcta per aquell edifici o habitatge però s'hagi detectat una equivocació en les dades administratives, que no comporten un canvi de l'import en la taxa.
La sol·licitud s'haurà de realitzar amb signatura digital per validar la identificació del tècnic certificador.
Els casos en que es pot realitzar aquest procediment es relacionen a continuació:
 • Modificar les dades administratives del promotor, propietari, tècnic o representant.
 • Modificar els documents adjunts en el registre.
 • Sol·licitar una nova etiqueta de certificació (esmenant algun error en l'anterior etiqueta).
 Els passos a realitzar per poder dur a terme el procediment són els següents:
 • Completar el formulari de petició genèrica amb certificació digital de l'OVT. La petició ha d'estar signada amb la mateixa certificació digital del registre original.
 • Indicar el següent al camp: "Motiu de la petició" (pàgina 2):
  • Assumpte: Certificació d'eficiència energètica d'edificis (ICAEN)- Esmena de dades administratives del registre amb codi de tràmit (ID)- XXXXXXXXX 
  • Exposo: Quin camp administratiu o document adjunt es vol esmenar.
  • Sol·licito: Que es realitzi aquesta modificació i en cas necessari se'm faci arribar la nova etiqueta de certificació energètica.
 • Indicar el següent al camp "On va adreçada" (pàgina 2):
  • Departament: Empresa i Ocupació.
  • Tema: Indústria i Energia.
  • Subtema: Estalvi energètic.

Un cop feta la sol·licitud de petició d'esmena i en cas que les modificacions administratives afectin a la informació de l'etiqueta, es rebrà la nova etiqueta en 20 dies aproximadament.
Enllaç a la sol·licitud d'esmena Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


I+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificisI+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificis
L'ICAEN amb la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de Catalunya

AVÍS: S'endarrereix el canvi de formularis del tràmit 

Les proves dels nous formularis que inclouen l'increment del 5% de la taxa no han estat suficientment satisfactòries. Per aquest motiu i per tal de donar un servei de més qualitat, s'ha decidit endarrerir la publicació dels nous formularis fins al vespre proper dijous 2 de juliol. A partir d'aquesta data els formularis antics no seran operatius.
 
Més informació
AVÍS LEGAL.
L'ICAEN l'informa que les dades tractades per a la realització d'aquesta primera tramesa del Butlletí I+CEEEC han estat obtingudes del fitxer automatitzat Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits, i que vostès van cedir com a tècnics competents certificadors davant l'òrgan competent del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis.


La informació continguda en aquest correu electrònic està destinada a obtenir informació per a una millor gestió amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya dels tràmits relacionats amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Amb aquest correu electrònic l'ICAEN l'informa que, en cas d'acceptació, les vostres dades s�=0�inclouran en un fitxer de l'entitat i seran tractades de forma confidencial, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de l'ICAEN i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia de l'ICAEN, i sempre dintre dels lícits objectius de l'entitat.

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació pot contactar amb l'ICAEN enviant un missatge de correu electrònic a icaen@icaen.gencat.cat, per fax al 93 622 05 01, o per correu a l'Institut Català d'Energia, carrer Pamplona, 113, 3a planta. 08018 Barcelona.


 Així mateix, en cas que no vulgueu seguir rebent aquest butlletí podeu donar-vos de baixa de la subscripció a la casella que s'indica. Del contrari, seguireu rebent aquest Butlletí I+CEEEC amb tot tipus d'informació rellevant relacionada amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.


Copyright © 2015 Institut Català d'Energia, Tots els drets reservats.

Correu electrònic:
icaen@gencat.cat

Donar de baixa la subscripció del butlletí    Actualització de les preferències de subscripció

 

dimarts, 23 de juny de 2015

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de una sentencia que confirmó, por debidamente motivado, el dictamen de valoración de inmuebles realizado por la Administración, a pesar de que el perito no realizó visita de inspección a los inmuebles en cuestión.


El TS admite valoraciones sin visita

El TS admite valoraciones sin visita

El TS admite valoraciones sin visita
junio 06
13:33 2015
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Una sentencia del Tribunal Supremo justifica la admisión de valoraciones sin visita

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de una sentencia que confirmó, por debidamente motivado, el dictamen de valoración de inmuebles realizado por la Administración, a pesar de que el perito no realizó visita de inspección a los inmuebles en cuestión.
En anteriores sentencias se anuló un dictamen pericial de la Administración sobre valoración de inmuebles, según justifica la sentencia, por no estar debidamente motivado, al emplear una fórmula estereotipada que no ilustraba al contribuyente debidamente sobre el resultado de la valoración. En estas sentencias, según el alto tribunal, tras exponer la reiterada doctrina sobre las exigencias formales y de fondo de la valoración, se refieren a que, incluso, en ocasiones, se ha venido sosteniendo que para que puedan entenderse debidamente motivados los dictámenes periciales emitidos por la Administración Tributaria para la comprobación de valores respecto a bienes inmuebles, cuando para tal valoración sea necesaria o simplemente tenida en cuenta, resulta preciso que se haya realizado la visita correspondiente para la comprobación de la concurrencia y evaluación de tales circunstancias; de tal modo que no podría evacuarse el dictamen debidamente motivado sobre la base de circunstancias como el estado de conservación o la calidad de los materiales utilizados, si no es porque previamente han sido consideradas las mismas respecto al inmueble concernido en razón de la correspondiente visita y toma de datos.

La sentencia establece  que, aunque "una debida motivación podría requerir la visita del Perito al inmueble, no por ello puede anularse sin más la valoración, sino por carecer de motivación suficiente. Quiere con ello decirse que en este caso entre la sentencia impugnada y las de contraste no se produce la contradicción que demanda la unificación de doctrina. En todas ellas se resolvió sobre la base de un informe pericial en el que no consta que fuera elaborado previa visita al inmueble. En la sentencia impugnada el juzgador apreció suficientemente motivado el informe". Según concluye la sentencia "la diferente de una y otras no fue en razón a la visita o no del inmueble, que no se produjo, sino en función de la valoración que hubiere de hacerse por el juzgador del alcance y contenido de los informes, en punto a su motivación. A ello obedeció la disparidad de respuestas y no a la visita del perito al inmueble, que en ningún caso ocurrió".


Fuente http://www.peritoytasador.es/el-ts-admite-valoraciones-sin-visita/
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Regulación de honorarios de la tasación contradictoria en La Rioja


El Boletín Oficial de La Rioja nº 73 de 5 de junio de 2015 publica la Orden 11/2015, de 2 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de tasación pericial contradictoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja y los honorarios a percibir

En el Anexo I se establece la tarifa máxima de honorarios a percibir por la intervención en éstos procedimientos.

El procedimiento de tasación pericial contradictoria, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley General Tributaria, es el medio que pueden utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la Administración a través de los medios señalados en el artículo 57 de dicha Ley.
Durante los últimos años, la práctica de la tasación pericial contradictoria ha puesto de manifiesto la necesidad de regular algunos vacíos normativos en el desarrollo de este procedimiento, como es la intervención en dicho procedimiento del perito tercero incluidos los honorarios estandarizados que han de percibir.

Cuantía máxima de honorarios de  la tasación contradictoria

 1. La cuantía máxima de los honorarios a percibir por los trabajos a realizar por los peritos terceros que resulten designados en los procedimientos de tasación pericial contradictoria, se calculará, en función del valor determinado en el dictamen de perito emitido por la Administración para los bienes y derechos objeto de la valoración, con arreglo a la tabla recogida en el Anexo I de esta Orden, y de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
 2. Si se valora conjuntamente una declaración de obra nueva y una división horizontal del mismo inmueble, se aplicarán exclusivamente los honorarios correspondientes a la división horizontal.
 3. Si hay que valorar diversos bienes situados en el mismo edificio o en el mismo complejo inmobiliario privado, se aplicarán las siguientes reglas:
  a) Cuando se trate de valorar una vivienda y uno o varios trasteros o garajes, que se encuentren en el mismo edificio, los honorarios se determinarán a partir del valor conjunto de los bienes.
  b) En el resto de casos, los honorarios se determinarán a partir del valor conjunto de los bienes multiplicado por los siguientes coeficientes: 1,10, si hay dos bienes; 1,15, si hay tres, y 1,20, si hay más de tres. A estos efectos, se entenderá por complejo inmobiliario privado aquél que reúna los requisitos establecidos en el apartado primero del artículo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
 4. Los coeficientes establecidos en la letra b) también se aplicarán si hay que valorar varios solares en el mismo término municipal, siempre que tengan la misma clasificación de suelo y el mismo uso asignado.
 5. Los coeficientes establecidos en la letra b) también se aplicarán si hay que valorar varias parcelas rústicas en el mismo término municipal.
 6. En caso de que el perito tercero haga uso de la posibilidad fijada en el artículo 161.5 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, consistente en confirmar alguna de las valoraciones de los peritos anteriores, los honorarios máximos quedarán fijados en el 50% de las cuantías establecidas conforme a los apartados anteriores.
 7. En el caso de que el perito tercero, tras haber emitido su valoración, deba practicar y emitir una nueva valoración, por falta de motivación adecuada de la primera valoración o por otra causa que le sea imputable, no tendrá derecho a percibir nuevos honorarios.
La cuantía máxima de los honorarios a percibir por los trabajos a realizar por los peritos terceros en la valoración de los bienes o derechos se calculará conforme a lo siguiente:
 • Hasta 50.000 euros:
  • Honorarios máximos: 350 euros
 • Desde 50.000,01 hasta 500.000 euros:
  • 350 euros + 0,001 del exceso sobre 50.000
 • Desde 500.000,01 hasta 5.000.000 euros:
  • 800 euros + 0,0004 del exceso sobre 500.000
 • Más de 5.000.000 euros:
  • 2.600 euros + 0,0001 del exceso sobre 5.000.000, con el límite de 4.000 euros

Fuente:
http://www.peritoytasador.es/regulacion-honorarios-de-la-tasacion-contradictoria-en-la-rioja/Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Las valoraciones con finalidad hipotecaria, una reserva injustificada a favor de las tasadoras


Las valoraciones con finalidad hipotecaria, una reserva injustificada a favor de las tasadoras


 • Ver más
El pasado 28 de mayo entró en vigor la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
Esta Ley, que introduce varias modificaciones en la regulación de los convenios concursales, contiene una disposición referida a las valoraciones con finalidad hipotecaria.
En concreto, el apartado 5 del artículo 94, dispone que a los efectos de acreditar el valor razonable de las garantías en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial, será el que resulte del informe emitido necesariamente por una sociedad de tasación, homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.
Esta disposición, supone establecer una reserva de actividad en el ámbito de las valoraciones con fines hipotecarios a favor única y exclusivamente de las sociedades de tasación.
Ello entraña una grave restricción y obstáculo a la actividad profesional de los peritos y tasadores inmobiliarios, que en el libre ejercicio profesional, vienen actuando bajo los criterios de independencia y objetividad.
A partir de ahora, cualquier peritaje deberá realizarse a través de una sociedad de tasación
A partir de ahora, con esta reserva de actividad, cualquier peritaje deberá realizarse a través de una sociedad de tasación. Se quiebra así un principio esencial, como es el de la independencia en la realización de dichas tasaciones, ya que los peritos que realicen los correspondientes informes, están bajo la dependencia y actúan por las sociedades de tasación que les nombran, lo que sin duda afecta a la necesaria independencia facultativa de los mismos.
Por tanto, con esta disposición legal, las sociedades de tasación serán las que determinen el valor hipotecario de los inmuebles objeto de un procedimiento concursal y estas sociedades de tasación tienen como clientes en muchos casos a las entidades financieras, que también son parte en tales procesos concursales.
Ante ello, asociaciones de profesionales y organizaciones colegiales, como el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, se dirigieron a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, para que se suprimiese esa reserva de actividad a favor de las sociedades de tasaciones y se estableciese que los informes pudiesen ser emitidos por expertos profesionales independientes.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en un informe de noviembre de 2014, ya puso de manifiesto que tal reserva debería justificarse conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad y que constituye una barrera al acceso y ejercicio de la actividad profesional de las tasaciones inmobiliarias.
La CNMC en dicho informe, señaló que esta reserva de actividad está en contradicción con la normativa comunitaria: en concreto, la Directiva 2014/17/UE, que prevé que estos informes puedan realizarse tanto por tasadores individuales como por empresas o sociedades de tasación; y el Reglamento 575/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de junio de 2013, que dispone que el valor de los bienes inmuebles, a los efectos de su tasación, debe realizarse por un tasador cualificado independiente.
El Gobierno no modificó dicho precepto y ha entrado en vigor esta reserva de actividad a favor de las sociedades de tasación.
Se ha establecido un monopolio y una exclusividad que no se ha justificado
Se ha establecido pues un monopolio y exclusividad que ni se ha justificado ni se ha ponderado adecuadamente. Y que va a suponer en la práctica que las tasaciones sean lo que quieren que sean las sociedades de tasación; excluyendo así los informes que pudiesen emitir profesionales cualificados independientes en el libre ejercicio profesional.
Se pierden garantías y se perjudica a consumidores y usuarios. Y se entra en contradicción con Directivas Comunitarias.
Los colectivos profesionales afectados, están estudiando todas las posibilidades de interponer contra esta reserva de actividad que establece la Ley 9/2015, los recursos que resulten procedentes.

Fuente http://www.elmundo.es/economia/2015/06/16/557abceb268e3ed1638b457b.htmlPere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dilluns, 22 de juny de 2015

FW: I+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificisI+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificis
L'ICAEN amb la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de Catalunya

Resolta la incidència del tràmit de certificació d'eficiència energètica d'edificis

La incidència ha estat resolta tot i que manca la tramesa d'etiquetes sol·licitades amb data 11 i 12 de juny. Preguem disculpeu les molèsties. 
Més informació

Esmena de dades adminsitratives

Us recordem què en cas d'equivocació en qualsevol de les dades del formulari, que no comporti un canvi en l'import de la taxa i en el cas de què aquesta ja s'hagi pagat, tenim disponible el tràmit d'esmena de dades administratives on a través d'un formulari podreu demanar que canviem qualsevol dada equivocada.

És molt important que s'omplin correctament els següents camps del formulari:
Departament: Empresa i Ocupació.
Tema: Indústria i Energia.
Subtema: Estalvi energètic.
En el cas que no s'hagi pagat la taxa, us recomanem que descarregueu un nou formulari i repetiu el tràmit amb les dades corregides. El tràmit amb les dades incorrectes quedarà anul·lat en 3 mesos per exhaurir el termini de pagament.

Així mateix, si les modificacions afecten als fitxers informàtics (envolupant, instal·lacions, etc.) ens hauríeu d'adjuntar el nou fitxer informàtic a més d'indicar-nos els nous valors dels camps del formulari afectats.

En el següent enllaç trobareu una petita explicació i l'enllaç al tràmit:
Més informació
AVÍS LEGAL.
L'ICAEN l'informa que les dades tractades per a la realització d'aquesta primera tramesa del Butlletí I+CEEEC han estat obtingudes del fitxer automatitzat Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits, i que vostès van cedir com a tècnics competents certificadors davant l'òrgan competent del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis.


La informació continguda en aquest correu electrònic està destinada a obtenir informació per a una millor gestió amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya dels tràmits relacionats amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Amb aquest correu electrònic l'ICAEN l'informa que, en cas d'acceptació, les vostres dades s'inclouran en un fitxer de l'entitat i seran tractades de forma confidencial, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de l'ICAEN i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia de l'ICAEN, i sempre dintre dels lícits objectius de l'entitat.

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació pot contactar amb l'ICAEN enviant un missatge de correu electrònic a icaen@icaen.gencat.cat, per fax al 93 622 05 01, o per correu a l'Institut Català d'Energia, carrer Pamplona, 113, 3a planta. 08018 Barcelona.


 Així mateix, en cas que no vulgueu seguir rebent aquest butlletí podeu donar-vos de baixa de la subscripció a la casella que s'indica. Del contrari, seguireu rebent aquest Butlletí I+CEEEC amb tot tipus d'informació rellevant relacionada amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.


Copyright © 2015 Institut Català d'Energia, Tots els drets reservats.

Correu electrònic:
icaen@gencat.cat

Donar de baixa la subscripció del butlletí    Actualització de les preferències de subscripció

 

divendres, 19 de juny de 2015

FW: Altra E3
Taller práctico sobre cómo gestionar las ITE's para obtener una máxima rentabilidad.

Objetivo

Refrescar los conocimientos básicos de inspección técnica de edificios orientados a las nuevas ITE's.(Decreto 67/2015)

Dirigido a

Arquitectos y arquitectos técnicos que precisen mejorar la rentabilidad de las inspecciones técnicas de los edificios.

Próximos cursos.
Fecha Curso Plazas
Jueves - 02/07/2015 - Barcelona Gestión práctica de las nuevas ITE's Cataluña. Plazas limitadas

www.altra.es

dijous, 18 de juny de 2015

El precio del suelo se dispara casi un 40 % en las grandes ciudades en el último año


17 de junio del 2015
post2elconfidencial.es, Elena Sanz, 15 de junio – El precio medio del suelo urbano se situó en 149,9 euros por metro cuadrado al cierre del primer trimestre del año, un 5,9 % más que un año antes, lo que supone la primera subida interanual que los terrenos contabilizan en los tres primeros meses del año desde 2011, según datos del Ministerio de Fomento.Este repunte viene impulsado por el importante encarecimiento registrado en las grandes ciudades. Así, por ejemplo, en los municipios de más de 50.000 habitantes, se disparó un 37,8 %, hasta cerrar el trimestre en 304,3 euros, el doble respecto a la media nacional y frente a los 220,8 euros de hace un año.
El suelo ha pasado de ser el activo más tóxico dentro del mercado inmobiliario a convertirse en uno de los activos más deseados. Prueba de ello son las numerosas operaciones de suelo que se han cerrado en los últimos meses en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo, las últimas compras de Neinor Homes -la inmobiliaria que compró el fondo Lone Star a Kutxabank- que hace unos días se hacía con cuatro solares en Alcobendas y uno en San Sebastián de los Reyes por 65 millones de euros.
Además, en las próximas horas podría cerrarse una de las mayores operaciones de suelo de la comunidad, en Valdebebas. Grupo Ibosa busca contrarreloj un socio que ponga sobre la mesa los 70 millones de euros que necesita para hacerse con las 16 parcelas de suelo que la Junta de Compensación posee en este desarrollo urbanístico del norte de Madrid. Por su parte, la Junta podría aprobar en los próximos días el pliego de condiciones para sacar a subasta, de manera individual, cinco de estas parcelas.
Desde hace meses, tanto fondos como promotores están analizando con lupa el mercado inmobiliario español en busca de oportunidades. Eso sí, sólo quieren suelo finalista y en las mejores ubicaciones. En el caso de Madrid, por ejemplo, solares dentro de la M-30. Fuera de la M-30, en la zona norte de Madrid, desde la A-6 hasta la A-1, es decir, aquella zona que comprende los PAU del norte como Arroyo del Fresno, Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas.
Entre las grandes poblaciones, los precios más caros se localizan en Madrid, donde el precio del metro cuadrado de suelo urbano se situó en 546,2 euros, casi cuatro veces por encima de la media nacional, si bien, a años luz de los más de 1.400 euros que llegaron a pagarse a finales de 2005. Precisamente en la capital, los expertos comienzan a hablar de 'calentón' en ciertos puntos muy concretos de la geografía madrileña. No obstante, en la Comunidad de Madrid, el incremento apenas ha sido del 4,3%.
Después de Madrid, los precios más elevados del suelo se localizan en Barcelona (448 euros) y Baleares (353 euros). En el lado opuesto, las grandes ciudades que al cierre del primer trimestre presentan el precio de los suelos más económico son Cáceres (148,8 euros por metro cuadrado), Pontevedra (153,3 euros) y Cantabria (154,1 euros).
En cuanto al resto de tipos de ciudad, los terrenos urbanos también se encarecieron, un 22,9 %, en las poblaciones de entre 5.000 y 10.000 habitantes, donde el metro cuadrado de suelo cuesta unos 127,4 euros. Por contra, el precio del suelo cayó en el resto de ciudades. En concreto, disminuyó un 11,8 % en aquellas de entre 10.000 y 50.000 habitantes, un 2,2 % en las que tienen una población de entre 1.000 y 5.000 ciudadanos y se contrajo un 4,7 % en las de menos de 1.000 habitantes.
Crecen las compraventas
El repunte del precio medio deriva asimismo del incremento registrado en el número de compraventas de suelos, que en el primer trimestre del ejercicio sumaron 3.465 transacciones, un 4,4 % más que un año antes, si bien arroja un descenso del 22,9 % en comparación con el último trimestre de 2014.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha son las que contabilizaron mayor número de compraventas de solares. Por volumen de terreno transaccionado, la Comunidad Valenciana se sitúa en tercera posición. Por tipo de ciudades, las transacciones de suelo disminuyeron un 1,3 % en aquellas de más de 50.000 habitantes. También se redujeron en las de entre 10.000 y 50.000 ciudadanos y en las más pequeñas (menos de 1.000 habitantes), en las que disminuyeron un 5,5 % y un 1,7 %, respectivamente.
Por contra, las compraventas de solares en los municipios de entre 1.000 y 5.000 ciudadanos se dispararon un 24,1 %, y en aquellos de entre 5.000 y 10.000 habitantes progresaron un 9,7 %. Fomento realiza su estadística sobre precios de suelo a partir de los datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad.

http://noticias.habitaclia.com/el-precio-del-suelo-se-dispara-casi-un-40-en-las-grandes-ciudades-en-el-ultimo-ano/?utm_source=boletines&utm_medium=email&utm_campaign=actualidad_inmobiliaria_135Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


L’impost de plusvàlua municipal a revisió

L'impost de plusvàlua municipal a revisió

17 de junio del 2015
post3api.cat, Anna Gaya, 15 de juny – Entre els impostos que qualsevol persona que vengui, hereti o rebi un habitatge ha de pagar, hi ha l'impost de plusvàlua municipal, un tribut que està generant polèmica, perquè després de la baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, es produeixen situacions absurdes en les quals l'impost no compleix amb la raó de la seva aplicació. T'ho expliquem!
L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de béns de naturalesa urbana, més conegut com l'antiga Plusvàlua Municipal, és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió. Per conèixer més a fons la seva estructura tributària, pots consultar els arts. 104 a 110 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL) aprovada per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març.
Explicat en altres paraules, si fa 20 anys vas comprar un immoble a Tarragona i el vens demà, hauràs de pagar aquest impost que grava proporcionalment quant ha incrementat de valor el terreny.
El problema ve quan la venda no produeix beneficis doncs, són molts els propietaris que després de la crisi, s'han vist obligats a vendre per sota del preu de compra. T'ho expliquem:
La Llei pressuposa que cada any es dóna un increment de valor i fixa un percentatge anual que, multiplicat pel nombre d'anys que l'immoble ha estat propietat del venedor, dóna com a resultat la quantitat sotmesa a gravamen. Però aquest increment de valor pre fixat no té en compte ni el valor de compra ni el valor de venda, sinó que ho fa directament sobre el valor cadastral al moment de la venda.
Sembla un joc de paraules, però en resum, segons aquesta llei sempre hi ha un increment de valor i per tant sempre cal pagar, encara que s'hagin perdut diners, perquè per exemple, s'ha venut per sota del preu de compra.
És una situació que no s'ha donat massivament fins que va esclatar la bombolla immobiliària i els preus van caure en picat. Però ara, existeixen molts casos en què el valor cadastral d'un immoble és major que el valor real de mercat, perquè és un increment fictici. Per tant, el guany patrimonial que s'obtindria amb la seva venda no és proporcional amb l'increment dels valors cadastrals que s'utilitzen per calcular l'impost de plusvàlua municipal.
Un absurd legal que necessita una solució
És culpa de l'afany recaptatori dels ajuntaments? En realitat no, els ajuntaments es limiten a aplicar una fórmula matemàtica desfasada, que no té en compte els principis d'equitat, justícia i capacitat econòmica recollits en la Constitució. Per aquest motiu aquest impost està causant tanta revolada que ha arribat fins i tot al Tribunal Constitucional.
Des de fa un temps els tribunals ja eximeixen de l'obligació de tributació a aquells casos en els quals no ha existit increment real de valor o l'increment és inferior al presumpte càlcul de la llei. Però ara, després que el Jutjat del Contenciós-administratiu n.3 de Sant Sebastià plantegés una qüestió d'inconstitucionalitat per un cas d'aquest tipus, serà l'alt tribunal qui haurà de dirimir si l'impost és contrari al principi de capacitat econòmica que contempla la Carta Magna en l'article 34.
Així que ja saps, si tens aquest problema, pots recórrer el seu pagament.

http://noticias.habitaclia.com/limpost-de-plusvalua-municipal-a-revisio/?utm_source=boletines&utm_medium=email&utm_campaign=actualidad_inmobiliaria_135Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...