Valoracions i Taxacions

Es realitzen valoracions de bens immobles (solars, terrenys, edificis, habitatges, locals, oficines, naus, ...) per a tot tipus de finalitats.

Es realitzen Pre-Valoracions

Inscrit a les llistes de Taxadors per el Registre Mercantil

Inscrit a les llistes de Taxadors per l'Agencia Tributaria

  Valoracions per determinar el valor de mercat:
 • Compra-venda de tot tipus de finques
 • Valoracions per avals Agencia Tributaria. Taxador Homologat Banc d'Espanya
 • Bens en separacions matrimonials
 • Bens patrimonials per empreses
 • Aportació de bens patrimonials a societats mercantils. Inscrit a les llistes de Taxadors del Registre Mercantil
 • Viabilitat d'operacions immobiliàries
 • Assessorament valor arrendament immobles
 • Bens per a testamentaries, tant prèvia a la defunció com posterior per assignació de lots als adjudicataris del testament
 • Parcel·les en Unitats d'Actuació, Plans Parcials, Plans Especials de Millora Urbana....
 • Drets de traspàs en locals comercials
 • Drets d'usufructuaris, nua propietat....
 • Drets de vol
 • Valors per realitzar permutes
Valoracions per finalitats de garantia hipotecaria, cobertura de provisions tècniques d'entitats asseguradores, determinació del patrimoni de les institucions de inversió col·lectiva immobiliàries, del patrimoni immobiliari dels fons de pensions:Es realitzarà la valoració mitjançant societat de taxació homologada pel Banc d'Espanya.
  Tasacions Hipotecarias Tasaciones Hipotecarias S.A.


Presentació | Valoracions - Taxacions | Assessorament Tècnic | Informes-Dictàmens | Peritatge | Certificat habitabilitat | Certificat eficiència energètica | Inspecció tècnica edificis | Contacte | Links d’Interès | Xarxes Socials | Documentació d’Interès | Accès Intern | Serveis | Normativa | Localització| Castellà
Pere Domènech Bernat -- Ramón y Cajal núm. 45 08012 Barcelona -- Mòbil 670.257.703 -- info@arquitecnic.net


logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger


En castellano

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...