dimecres, 20 de setembre de 2017

L'ICAEN i el CAATEEB signen un conveni per fomentar l'eficiència energètica en l'edificació

Font CAATEEB

L'ICAEN i el CAATEEB signen un conveni per fomentar l'eficiència energètica en l'edificació

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per promoure l’emissió de certificats energètics d’edificis amb alta qualitat tècnica
 
Sent els professionals de l’arquitectura tècnica uns agents essencials en el procediment de certificació energètica d'edificis, l’objecte del conveni de col·laboració és impulsar la millora de l’alta qualitat tècnica dels certificats d’eficiència energètica dels edificis,  amb la finalitat que augmenti l’interès i la motivació pels projectes de rehabilitació energètica i, en conseqüència, l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector de l’edificació.


A través d'aquest conveni l'Institut Català de l'Energia i el CAATEEB:

  • Cooperaran per detectar aspectes tècnics o de procediment que contribueixin a una millor qualitat dels certificats, i per tant, es tradueixin en una diagnosi més acurada tant del comportament energètic dels edificis, com d’aquelles mesures que poden tenir un impacte més significatiu a l’hora de reduir-ne el consum d’energia

  • Elaboraran i compartiran informació per als procediments de revisió i validació dels Certificats d'Eficiència Energètica

  • Treballaran en la preparació i difusió d'eines d'ajuda tècnica per a l'avaluació de l'eficiència energètica dels edificis

  • Elaboraran missatges específics orientats als ciutadans  per aconseguir una comunicació òptima amb l’usuari final (propietaris, promotors o llogaters).


Podeu ampliar información en la nota de premsa publicada en l'apartat d'Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya.

També trobareu més informació i preguntes freqüents resoltes sobre el visat i tramitació de Certificats d'Eficiència Energètica en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.

Subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s

Font CAATEEB 

Subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s

Publicades les bases i la convocatòria per sol·licitar ajudes per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008
 
S'ha publicat al DOGC la Resolució EMC/2150/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008) (ref. BDNS 361184).

Les bases de la convocatòria es van publicar al DOGC el passat 31 de juliol, amb la Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008).

Per poder optar a la convocatòria de la subvenció, la plataforma elevadora haurà d’estar ubicada en una casa individual o unifamiliar, segons l’apartat 3 de les bases.

Pressupost disponible: 400.000 €
Destinataris: Unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres alguna persona amb mobilitat reduïda, disposin d'un nivell baix de renda i tinguin el seu domicili habitual en l'habitatge on es trobi ubicada la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma, l'ús de la qual és imprescindible per al desenvolupament de la seva vida quotidiana.
Terminis:  El termini de presentació s'inicia a partir del 15 de setembre i finalitza l'1 de novembre de 2017.
 
Actuacions i despeses subvencionables
  1. Es consideraran subvencionables tots els treballs de reforma i adaptació de la instal·lació d'una plataforma elevadora o un ascensor de velocitat fins a 0,15 m/s necessaris per adequar-los al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, esmentat.
  2. Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que especifiquin aquestes bases i la convocatòria corresponent.

Es consideraran despeses subvencionables les següents:
  • El cost d'execució dels treballs d'adaptació o reforma de la plataforma elevadora de l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors.
  • Els costos dels informes tècnics, certificacions de conformitat i altres despeses amb organismes de control o altres entitats acreditades.
  • Els costos de les llicències, les taxes i/o les autoritzacions administratives.
  • Els costos d'honoraris dels tècnics facultatius.

Les esmenes fetes als certificats d’eficiència energètica d’edificis

La teva carpeta, nou canal de comunicació d'esmenes A començaments d...