dimecres, 20 de setembre de 2017

Subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s

Font CAATEEB 

Subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s

Publicades les bases i la convocatòria per sol·licitar ajudes per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008
 
S'ha publicat al DOGC la Resolució EMC/2150/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008) (ref. BDNS 361184).

Les bases de la convocatòria es van publicar al DOGC el passat 31 de juliol, amb la Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008).

Per poder optar a la convocatòria de la subvenció, la plataforma elevadora haurà d’estar ubicada en una casa individual o unifamiliar, segons l’apartat 3 de les bases.

Pressupost disponible: 400.000 €
Destinataris: Unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres alguna persona amb mobilitat reduïda, disposin d'un nivell baix de renda i tinguin el seu domicili habitual en l'habitatge on es trobi ubicada la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma, l'ús de la qual és imprescindible per al desenvolupament de la seva vida quotidiana.
Terminis:  El termini de presentació s'inicia a partir del 15 de setembre i finalitza l'1 de novembre de 2017.
 
Actuacions i despeses subvencionables
  1. Es consideraran subvencionables tots els treballs de reforma i adaptació de la instal·lació d'una plataforma elevadora o un ascensor de velocitat fins a 0,15 m/s necessaris per adequar-los al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, esmentat.
  2. Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que especifiquin aquestes bases i la convocatòria corresponent.

Es consideraran despeses subvencionables les següents:
  • El cost d'execució dels treballs d'adaptació o reforma de la plataforma elevadora de l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors.
  • Els costos dels informes tècnics, certificacions de conformitat i altres despeses amb organismes de control o altres entitats acreditades.
  • Els costos de les llicències, les taxes i/o les autoritzacions administratives.
  • Els costos d'honoraris dels tècnics facultatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...