dimarts, 8 de novembre de 2016

Taules d'ingressos per accedir a un habitatge protegit

Taules d'ingressos per accedir a un habitatge protegit

El límit d'ingressos per accedir a un habitatge protegit varia en funció de:
 • la normativa a l'empara de la qual està qualificat l'habitatge,
 • el règim de la qualificació (general, especial o preu concertat),
 • el nombre de membres que formen la unitat familiar o de convivència
 • la zona on està ubicat l'habitatge.

1. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 157/2002, d'11 de juny, modificat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre.


2,5 vegades Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) - règim especial - venda i lloguer a 30 anys

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A  23.297,31  24.017,85  25.050,87  26.474,22  28.069,05
Zona B   21.926,88  22.605,03  23.577,29  24.916,91  26.417,93
Zona C   20.708,72  21.349,20  22.267,44  23.532,64  24.950,27
Zona D  18.637,85  19.214,28  20.040,70  21.179,38  22.455,24

5,5 vegades IPREM - règim general - venda i lloguer

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A 51.254,09 52.839,27 55.111,92 58.243,28 61.751,91
Zona B 48.239,14 49.731,07 51.870,04 54.817,21 58.119,45
Zona c 45.559,19 46.968,24 48.988,38 51.771,81 54.890,59
Zona D 41.003,27 42.271,41 44.089,54 46.594,63 49.401,53
 

6,5 vegades IPREM - preu concertat - venda

  1-2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres o més
Zona A 60.573,01 62.446,40 65.132,27 68.832,97 72.979,53
Zona B 57.009,89 58.773,09 61.300,96 64.783,97 68.686,62
Zona C 53.842,68 55.507,92 57.895,35 61.184,86 64.870,70
Zona D 48.458,41 49.957,12 52.105,82 55.066,38 58.383,63


2. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre

2,5 vegades IPREM - règim especial - venda i lloguer a 30 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 24.850,00 25.618,56 26.720,43 28.238,64 29.939,76
Zona B  23.296,88 24.017,40 25.050,40 26.473,72 28.068,52
Zona C  21.926,47 22.604,61 23.576,85 24.916,44 26.417,43
Zona D  18.637,50 19.213,92 20.040,32 21.178,98 22.454,82

5,5 vegades IPREM - règim general - venda i lloguer a 10 i 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 54.670,00 56.360,82 58.784,95 62.125,00 65.867,47
Zona B 51.253,13 52.838,27 55.110,89 58.242,19 61.750,75
Zona c 48.238,24 49.730,14 51.869,07 54.816,18 58.118,36
Zona D 41.002,50 42.270,62 44.088,71 46.593,75 49.400,60
 

6,5 vegades IPREM - preu concertat - venda

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
Zona A 64.610,00 66.608,25 69.473,12 73.420,45 77.843,37
Zona B 60.571,88 62.445,23 65.131,05 68.831,68 72.978,16
Zona C 57.008,82 58.771,98 61.299,81 64.782,75 68.685,33
Zona D 48.457,50 49.956,19 52.104,84 55.065,34 58.382,53


3. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 13/2010, de 2 de febrer.

2,33 vegades Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) - règim especial - venda i lloguer a 10 o 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 24.850,48 25.619,05 26.720,94 26.816,10
Zona B  23.297,32 24.017,86 25.050,89 25.140,09
Zona C  21.926,89 22.605,04 23.577,30 23.661,26
Zona D  18.637,86 19.214,29 20.040,71 20.112,07

4,21 vegades IRSC - règim general - venda i lloguer a 10 o 25 anys

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 44.730,84 46.114,27 48.097,68 48.268,95
Zona B  41.935,16 43.232,12 45.091,57 45.252,14
Zona C  39.468,39 40.689,06 42.439,13 42.590,25
Zona D  33.548,13 34.585,70 36.073,26 36.201,71

5,14 vegades IRSC - règim general - venda 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 54.671,05 56.361,90 58.786,07 58.995,41
Zona B  51.254,11 52.839,28 55.111,94 55.308,20
Zona C  48.239,16 49.731,09 51.870,06 52.054,77
Zona D  41.003,29 42.271,43 44.089,55 44.246,56

6,08 vegades IRSC - preu concertat - venda 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 64.611,24 66.609,52 69.474,45 69.721,85
Zona B  60.573,03 62.446,43 65.132,29 65.364,23
Zona C  57.009,91 58.773,11 61.300,98 61.519,28
Zona D  48.458,43 49.957,14 52.105,84 52.291,39


4. Habitatges qualificats a l'empara del Decret 75/2014, de 27 de maig i habitatges del parc públic qualificats a l'empara de la normativa anterior a 2002.

2,50 vegades IRSC - règim especial - venda i lloguer - promoció pública

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 26.559,10 27.380,52 28.558,17 29.510,11
Zona B  24.899,16 25.669,23 26.773,29 27.665,73
Zona C  23.434,50 24.159,28 25.198,39 26.033,33
Zona D  19.919,33 20.535,39 21.418,63 22.132,58

5,00 vegades IRSC - règim general - venda i lloguer - àrees de demanda forta i acreditada

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 53.118,20 54.761,03 57.116,34 59.020,22
Zona B  49.798,31 51.338,47 53.546,57 55.331,46
Zona C  46.869,00 48.318,56 50.396,77 52.076,67
Zona D  39.838,65 41.070,77 42.837,26 44.265,17

5,50 vegades IRSC - règim general - Venda i lloguer - no àrees de demanda forta i acreditada

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 58.430,02 60.237,13 62.827,98 64.922,24
Zona B  54.778,14 56.472,31 58.901,23 60.864,60
Zona C  51.555,90 53.150,41 55.436,45 57.284,33
Zona D  43.822,52 45.177,85 47.120,98 48.691,68

6,50 vegades IRSC - preu concertat - venda i lloguer 

  1 membres 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 69.053,66 71.189,34 74.251,25 76.726,29
Zona B  64.737,81 66.740,01 69.610,54 71.930,90
Zona C  60.929,70 62.814,12 65.515,81 67.699,67
Zona D  51.790,25 53.392,01 55.688,44 57.544,72
Aquet límit d’ingressos és aplicable a les sol·licituds de visats de contractes de compravenda/lloguer presentades abans de l’1 de juliol de 2016.
Per determinar la quantia dels ingressos familiars es pren com a referència la base imposable general i de l’estalvi, corresponent a la declaració, o declaracions de l’impost de la renda de les persones físiques presentades per cada un dels membres de la unitat familiar o de convivència relatives a l’últim període impositiu amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud del visat.
En tots els casos, en el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.
Exemple: si la unitat familiar o de convivència està formada per dos membres, el límit d’ingressos serà el d’una unitat de familiar o de convivència formada per membres membres.

Revisió dels tipus d'interès dels préstecs qualificats o convinguts

Revisió dels tipus d'interès dels préstecs qualificats o convinguts

Segons la Resolució de 2 de març de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge (BOE núm. 64 de 15 de març de 2016) es publica l'acord pel qual es revisen i modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del Programa 1995 del Pla d'habitatge 1992-1995, del Programa 1998 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 1998-2001, Pla d'habitatge 2002-2005, Pla d'habitatge 2005-2008 i el Pla d'habitatge 2009-2012
(Programes 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008 i 2009-2012)
El tipus d'interès efectiu dels préstecs qualificats concedits per a finançar l'adquisició d'habitatges a preu taxat, usats i de/amb Protecció Oficial (*), es revisarà d'acord amb la taula següent.
Préstecs amb revisió cada cinc anys
Any del préstec Interès del conveni Any de revisió del préstec Interès revisat
1994 9,92% 1999 4,78%
    2004 3,11%
    2009 4,46%
    2014 2,96 %


Préstecs amb revisió cada tres anys
Any del préstec Interès del conveni Any de revisió del prèstec Interès revisat
1995 11% i 10,20% 1998 5,81%
    2001 5,81%
    2004 3,11%
    2007 4,18%
    2010 2,60%
    2013 2,60%
    2016 2,60%
1996 9% i 7,75% 1999 4,78%
    2002 4,78%
    2005 3,02%
    2008 5,02%
    2011 2,50%
    2014 2,50 %
1997 7,75% i 5,55% 2000 4,33%
    2003 4,33%
    2006 3,02%
    2009 4,46%
    2012 3,30%
    2015 3,30%
1998 4,75% 2001 4,75%
    2004 3,11%
    2007 4,18%
    2010 2,60%
    2013 2,60%
    2016 2,60%


Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 1186/1998, 12 de juny, es revisen cada any durant la vigència del pla 1998-2001 i cada dos anys a partir del 2002.
Any de revisió 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006
Interès 4,75% 4,75% 3,88% 5,38% 4,04% 2,92% 2,92%
               
Any de revisió 2008 2010 2012 2014 2016    
Interès 4,65% 2,33% 3,05% 3,05% 1,91%    


Pla 2002-2005. Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 1/2002, d'11 de gener, es revisen cada any.
Any de revisió   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Interès 4,45% 3,96% 3,16% 3,07% 3,21% 4,39% 5,13% 3,74%
                 
Any de revisió 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Interès 2,58%  2,57% 3,38% 2,76% 2,97% 2,37% 1,87%  


Pla 2005-2008. Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, es revisen cada any.
Any de revisió 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Interès 2,95% 3,14% 4,35% 5,09% 4,01% 2,60% 2,57%
               
Any de revisió 2012 2013 2014 2015 2016    
Interès 3,39% 2,78% 2,98% 2,44% 1,90%    

(*) En el cas d’adquirents d'habitatges de/amb protecció oficial que es van subrogar al préstec qualificat del promotor, els anys es compten a partir de la data que va formalitzar el préstec el promotor.

Aquest tipus d'interès serà aplicat directament per les entitats de crèdit d'acord amb el que disposa la Resolució del Ministeri de Foment (BOE núm. 64, de 15 de març de 2016).
Pla d'habitatge 2009-2012

L’interès inicial dels préstecs convinguts formalitzats d’acord amb el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre  és l’euribor a 12 mesos publicat pel Banc d'Espanya en el BOE el mes anterior al de la data de formalització del préstec, més un diferencial que pot anar de 25 a 125 punts basics.
Aquest interès, es revisarà cada 12 mesos, prenent com a referència l’euribor a 12 mesos publicat pel Banc d’Espanya al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el mes anterior al de la revisió.

Rendes màximes en cas de promoció privada i pública

 1. Habitatges qualificats per a lloguer
  La renda màxima dels habitatges protegits qualificats per a lloguer és:
  • Contractes formalitzats durant el primer any, comptat a partir de la data de la qualificació definitiva: renda que consta a la qualificació definitiva.
  • Contractes formalitzats un cop hagi transcorregut un any des de la data de la qualificació definitiva:
   • La corresponent a un habitatge que es qualifiqui provisionalment en la mateixa data, o bé,
   • La que resulti d'incrementar el preu que consti en la qualificació definitiva amb la variació de l'índex de preus del consum (IPC) entre l'any de la qualificació i el del contracte de lloguer.
 2. Habitatges qualificats per a venda
  Els habitatges qualificats per a venda s'han de destinar a domicili habitual i permanent de les persones titulars, si per algun motiu degudament justificat no podeu viure a l'habitatge i voleu llogar-lo cal que demaneu l’autorització per fer-ho a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que justifiqueu documentalment aquests motius.
  En aquest cas, la renda màxima que podeu percebre és la que consti a la resolució d'autorització del lloguer.

Preus màxims de venda en cas de promoció pública

Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, per un termini de 30 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.
Format de l'expedient:
 • Expedients anteriors a 2015
  No tenen un format determinat com els de promoció privada.
  Alguns formats són: B-XXXX-H, B-XX-XXX, XXXXX, etc.
 • Expedients de 2015 i posteriors
  Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
  08-B-7XXX-XX 17-G-7XXX-XX 25-L-7XXX-XX 43-T-7XXX-XX 43-E-7XXX-XX
El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'aquests habitatges depèn dels anys que han transcorregut des de la data de la qualificació definitiva (no hi ha zones).
 • Durant els cinc primers anys: no es poden transmetre.
 • Del sisè any al quinzè (inclosos): 545,76 €.
 • Del setzè any al trentè (inclosos): 477,54 €.
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

Preus màxims de venda en cas de promoció privada

Per tal de saber el preu de venda màxim dels habitatges protegits hem de saber el número d'expedient de construcció a l'empara del qual es va qualificar l'habitatge. Aquest número es pot trobar a l'escriptura de compravenda o bé al Registre de la Propietat Urbana corresponent (finca matriu) i ens indica l'any en què es va demanar la protecció oficial (els dos últims dígits de l'expedient).
  1. Expedients anteriors a 1969 (parc privat i parc públic)
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reglament d'habitatges de renda limitada de 24 de juny de 1955 per un termini de 20 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i actualment són tots habitatges lliures.
    
  2. Expedients 1969-1978
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reglament d'habitatges de protecció oficial de 24 de juliol de 1968 per un termini de 50 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.

   1. Parc privat
    El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre per la lletra de la província.
    Barcelona Girona Lleida Tarragona
    Grup primer B-GI-XXXX-XX G-GI-XXXX-XX  L-GI-XXXX-XX  T-GI-XXXX-XX
    Grup segon B-II-XXXX-XX G-II-XXXX-XX L-II-XXXX-XX T-II-XXXX-XX
    Subvencionats B-VS-XXXX-XX G-VS-XXXX-XX L-VS-XXXX-XX T-VS-XXXX-XX   
    El preu de venda d’aquests habitatges és el que lliurament acordin les parts (art. 1 del Reial decret 727/1993, de 14 de maig).
     
   2. Parc públic
    El format del número d'expedient d'aquests habitatges és:
    Barcelona Tarragona Lleida Girona
     B-CD-XXXX-X  G-CD-XXXX-XX  L-CD-XXXX-XX  T-CD-XXXX-XX

    El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge.
    Zona A* Zona B Zona C Zona D
    1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
    El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.
    * El preu de venda dels habitatges situats a Badia del Vallès és el 50% d'aquesta quantia. Les persones titulars d'aquests habitatges poden demanar autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per poder vendre a 1.940,48 € el metre quadrat útil.
     
  3. Expedients de 1979 - 2001 (parc privat i parc públic)
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre per un termini de 30 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i poden ser de règim general o règim especial.
   El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província:
   Barcelona Tarragona Lleida Girona
   08-1-XXXX-XX 17-1-XXXX-XX 25-1-XXXX-XX 43-1-XXXX-XX

   El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació.
   Zona A Zona B Zona C Zona D
   Règim general  1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
   Règim especial  1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €
   El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.
  4. Expedients de 2002 i posteriors (parc privat i parc públic)
   • Habitatges qualificats a l'empara del Decret 157/2002Aquests habitatges es van qualificar per un termini de 20 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i poden ser de règim general o règim especial.
   • Habitatges qualificats a l'empara del decrets 454/2004, 244/2005 i 13/2010El termini de la qualificació d'aquests habitatges depèn de la qualificació del sòl.
    • Sòls sense prescripció urbanística destinats a habitatge protegit: 30 anys
    • Sòls qualificats destinats a habitatge protegit: tot el temps que es mantingui la qualificació del sòl amb aquesta destinació, amb un mínim de 30 anys.
Aquests habitatges poden ser de règim general, règim especial o preu concertat.
El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província.
Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
08-B-XXXX-XX 17-G-XXXX-XX 25-L-XXXX-XX 43-T-XXXX-XX 43-E-XXXX-XX
El preu de venda màxim per m2 útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació:
Zona A Zona B Zona C Zona D
Règim general 1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
Règim especial 1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.
Zona A1 i A2 Zona A3 Zona B Zona C Zona D
Preu concertat 3.001,68 € 2.728,80 € 2.183,04 € 1.773,72 € 1.364,40 €
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 50% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.
   • Habitatges qualificats a l'empara del Decret 75/2014
El termini de vigència de la qualificació d'aquests habitatges depèn del municipi on està ubicat i de la qualificació del sòl
   1. Promocions situades en municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada:
    • Promocions sobre sòls de reserva destinats a protecció oficial: 20 anys
    • Promocions sobre sòls sense reserva destinats a protecció oficial: 10 anys
   2. Promocions situades en municipis NO inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada:
    • Promocions sobre sòls de reserva destinats a protecció oficial: 10 anys
    • Promocions sobre sòls sense reserva destinats a protecció oficial: 5 anys
Aquests habitatges poden ser de règim general, règim especial o preu concertat.
El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província:
Bacelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
08-B-XXXX-XX 17-G-XXXX-XX 25-L-XXXX-XX 43-T-XXXX-XX 43-E-XXXX-XX
El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació.
Zona A Zona B Zona C Zona D
Règim general 1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
Règim especial 1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 50% del preu per metre quadrat útil d'habitatge (25% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de parcel·la i és obert).
Zones A1 i A2 Zona A3 Zona B Zona C Zona D
Preu concertat 3.001,68 € 2.728,80 € 2.183,04 € 1.773,72 € 1.364,40 €
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 40% del preu per metre quadrat útil d'habitatge (20% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de parcel·la i és obert).

Zones geogràfiques a efectes d'aplicació de la normativa d'habitatges de protecció oficial

Zones geogràfiques a efectes d'aplicació de la normativa d'habitatges de protecció oficial 

 


Es consideren zones geogràfiques, els àmbits territorials en què es distribueixen els municipis de Catalunya a efectes d'aplicació del Pla per al dret a l'habitatge.
Els municipis inclosos en cada una de les zones geogràfiques es determinen a proposta del titular del departament competent en matèria d'habitatge.
S'estableixen a Catalunya quatre zones geogràfiques que es denominen A, B, C i D.
Pel que fa a les tipologies d'habitatges amb protecció oficial de preu concertat, la zona geogràfica A es divideix en tres subzones, A1, A2 i A3. Els municipis que s'inclouen en cada subzona es determinen mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria d’habitatge.
Es determinen en consideració a l’existència d’especials dificultats d’accés a l’habitatge.
Determinen el preu màxim de venda i renda màxima de lloguer i el coeficient de ponderació dels ingressos familiars.

Municipis inclosos en la zona A: règim general i règim especial


Alella Matadepera Sant Feliu de Llobregat
Arenys de Mar Mataró Sant Fost de Campsentelles
Arenys de Munt Molins de Rei Sant Joan Despí
Argentona Mollet del Vallès Sant Just Desvern
Badalona Montcada i Reixac Sant Pere de Ribes
Badia del Vallès Montgat Sant Quirze del Vallès
Barberà del Vallès Montmeló Sant Vicenç de Montalt
Barcelona Montornès del Vallès Santa Coloma de Cervelló
Cabrera de Mar Òrrius Santa Coloma de Gramenet
Cabrils Pallejà Santa Maria de Martorelles
Caldes de Montbui Papiol, el Santa Perpètua de Mogoda
Caldes d'Estrac Parets del Vallès Sentmenat
Castellar del Vallès Polinyà Sitges
Castelldefels Prat de Llobregat, el Tarragona
Cerdanyola del Vallès Premià de Dalt Teià
Cornellà de Llobregat Premià de Mar Terrassa
Dosrius Ripollet Tiana
Esplugues de Llobregat Roca del Vallès, la Vallromanes
Gavà Rubí Viladecans
Girona Sabadell Vilanova del Vallès
Granollers Sant Adrià de Besòs Vilanova i la Geltrú
Hospitalet de Llobregat, l' Sant Andreu de la Barca Vilassar de Dalt
Llagosta, la Sant Andreu de Llavaneres Vilassar de Mar
Martorelles Sant Boi de Llobregat  
Masnou, el Sant Cugat del Vallès  

Municipis inclosos en la zona A: preu concertat

Zona A1

Barcelona


Zona A2

Alella Molins de Rei Sant Pere de Ribes
Badalona Mollet del Vallès Sant Quirze de Vallès
Barberà del Vallès Montgat Santa Coloma de Gramenet
Cabrera de Mar Prat de Llobregat, el Sitges
Cabrils Premià de Dalt Teià
Castelldefels Premià de Mar Terrassa
Cerdanyola del Vallès Sabadell Tiana
Cornellà de Llobregat Sant Adrià de Besòs Viladecans
Esplugues de Llobregat Sant Boi de Llobregat Vilanova i la Geltrú
Gavà Sant Cugat del Vallès Vilassar de Dalt
Hospitalet de Llobregat, l' Sant Feliu de Llobregat Vilassar de Mar
Masnou, el Sant Joan Despí  
Mataró Sant Just Desvern  

Zona A3

Arenys de Mar Matadepera Sant Andreu de la Barca
Arenys de Munt Montcada i Reixac Sant Andreu de Llavaneres
Argentona Montmeló Sant Fost de Campsentelles
Badia del Vallès Montornès del Vallès Sant Vicenç de Montalt
Caldes d'Estrac Òrrius Santa Coloma de Cervelló
Caldes de Montbui Pallejà Santa Maria de Martorelles
Castellar del Vallès Papiol, el Santa Perpètua de Mogoda
Dosrius Parets del Vallès Sentmenat
Girona Polinyà Tarragona
Granollers Ripollet Vallromanes
La Llagosta Roca del Vallès, la Vilanova del Vallès
Martorelles Rubí  

Municipis inclosos en la zona B: règim general, règim especial i preu concertat


Abrera Franqueses del Vallès, les Sant Esteve Sesrovires
Albatàrrec Gandesa Sant Feliu de Guíxols
Alcarràs Garriga, la Sant Fruitós de Bages
Alcoletge Gelida Sant Gregori
Almacelles Igualada Sant Iscle de Vallalta
Alp Llançà Sant Llorenç d'Hortons
Alpicat Lleida Sant Pol de Mar
Altafulla Lliçà d'Amunt Sant Sadurní d'Anoia
Ametlla del Vallès, l' Lliçà de Vall Sant Vicenç dels Horts
Ampolla, l' Llinars del Vallès Santa Coloma de Farners
Amposta Lloret de Mar Santa Cristina d'Aro
Balaguer Malgrat de Mar Santa Eulàlia de Ronçana
Banyoles Manlleu Santa Margarida de Montbui
Begues Manresa Santa Margarida i els Monjos
Begur Martorell Santa Susanna
Bell-lloc d'Urgell Mollerussa Santpedor
Bellpuig Montblanc Sarrià de Ter
Bellver de Cerdanya Mont-roig del Camp Seu d'Urgell, la
Berga Móra d'Ebre Solsona
Bisbal d'Empordà, la Naut Aran Sort
Blanes Navarcles Tàrrega
Borges Blanques, les Olesa de Montserrat Tordera
Cadaqués Olot Torelló
Calafell Palafolls Torredembarra
Calella Palafrugell Torrefarrera
Calonge Palamós Torrelles de Llobregat
Cambrils Palau Solità i Plegamans Torre-serona
Canet de Mar Pallaresos, els Torroella de Montgrí
Canovelles Pals Tortosa
Cardedeu Piera Tossa de Mar
Cassà de la Selva Pineda de Mar Tremp
Castellbisbal Pobla de Montornès, la Ullastrell
Castelló d'Empúries Pont de Suert, el Vacarisses
Castell-Platja d'Aro Port de la Selva, el Vallgorguina
Castellví de Rosanes Puigcerdà Vallirana
Celrà Quart Valls
Cervelló Reus Vendrell, el
Cervera Riera de Gaià, la Vic
Corbera de Llobregat Ripoll Vielha e Mijaran
Creixell Roda de Barà Vilablareix
Cubelles Roses Viladecavalls
Cunit Sallent Vilafant
Escala, l' Salou Vilafranca del Penedès
Esparreguera Salt Vilalba Sasserra
Falset Sant Cebrià de Vallalta Vila-seca
Figueres Sant Celoni  
Fornells de la Selva Sant Climent de Llobregat  

Municipis inclosos en la zona C: règim general, règim especial i preu concertat


Àger Fontanilles Riumors
Agramunt Fontcoberta Roda de Ter
Agullana Font-rubí Rodonyà
Aiguafreda Foradada Roquetes
Aiguamúrcia Forallac Rosselló
Aiguaviva Fortià Rourell, el
Aitona Fuliola, la Rupit i Pruit
Alamús, els Galera, la Salàs de Pallars
Albanyà Gallifa Saldes
Albesa Garcia Salomó
Albi, l' Garrigàs Sant Aniol de Finestres
Albinyana Garriguella Sant Antoni de Vilamajor
Albiol, l' Ger Sant Bartomeu del Grau
Albons Gimenells i Pla de la Font Sant Boi de Lluçanès
Alcanar Ginestar Sant Carles de la Ràpita
Alcover Gironella Sant Climent Sescebes
Aldea, l' Golmés Sant Cugat Sesgarrigues
Aldover Gósol Sant Esteve de Palautordera
Aleixar, l' Granada, la Sant Feliu de Buixalleu
Alfara de Carles Granadella, la Sant Feliu de Codines
Alfarràs Granera Sant Feliu de Pallerols
Alforja Gualba Sant Feliu Sasserra
Algerri Gualta Sant Guim de Freixenet
Alguaire Guardiola de Berguedà Sant Hilari Sacalm
Alins Guiamets, els Sant Hipòlit de Voltregà
Alió Guils de Cerdanya Sant Jaume de Llierca
Almatret Guingueta d'Aneu, la Sant Jaume dels Domenys
Almenar Guissona Sant Jaume d'Enveja
Almoster Gurb Sant Joan de les Abadesses
Alpens Horta de Sant Joan Sant Joan de Mollet
Alt Àneu Hostalets de Pierola, els Sant Joan de Vilatorrada
Amer Hostalric Sant Joan les Fonts
Ametlla de Mar, l' Isona i Conca Dellà Sant Jordi Desvalls
Anglès Isòvol Sant Julià de Cerdanyola
Anglesola Ivars d'Urgell Sant Julià de Ramis
Arbeca Jafre Sant Julià de Vilatorta
Arboç, l' Jonquera, la Sant Julià del Llor i Bonmatí
Arbúcies Jorba Sant Llorenç de la Muga
Argelaguer Juneda Sant Llorenç de Morunys
Armentera, l' Les Sant Llorenç Savall
Arnes Linyola Sant Martí de Centelles
Artés Llacuna, la Sant Martí de Llémena
Artesa de Lleida Lladó Sant Martí de Tous
Artesa de Segre Llagostera Sant Martí Sarroca
Ascó Llambilles Sant Martí Sesgueioles
Avià Llanars Sant Mateu de Bages
Avinyó Llavorsí Sant Miquel de Fluvià
Avinyonet de Puigventós Llers Sant Mori
Avinyonet del Penedès Lles de Cerdanya Sant Pau de Segúries
Bagà Llívia Sant Pere de Riudebitlles
Baix Pallars Llorenç del Penedès Sant Pere de Torelló
Balenyà Maçanet de Cabrenys Sant Pere de Vilamajor
Balsareny Maçanet de la Selva Sant Pere Pescador
Banyeres del Penedès Maià de Montcal Sant Quintí de Mediona
Barbens Maials Sant Quirze de Besora
Barberà de la Conca Malla Sant Quirze Safaja
Bàscara Mas de Barberans Sant Salvador de Guardiola
Batea Masdenverge Sant Vicenç de Castellet
Belianes Masies de Roda, les Sant Vicenç de Torelló
Bellcaire d'Empordà Masies de Voltregà, les Santa Bàrbara
Bellcaire d'Urgell Masllorenç Santa Coloma de Queralt
Bellmunt d'Urgell Maspujols Santa Eugènia de Berga
Bellvei Masquefa Santa Eulàlia de Riuprimer
Bellvís Massalcoreig Santa Fe del Penedès
Benavent de Segrià Massanes Santa Llogaia d'Àlguema
Benifallet Mediona Santa Maria de Corcó
Benissanet Menàrguens Santa Maria de Palautordera
Besalú Meranges Santa Maria d'Oló
Bescanó Miralcamp Santa Oliva
Bigues i Riells Moià Santa Pau
Bisbal del Penedès, la Molló Sarral
Blancafort Monistrol de Calders Sarroca de Bellera
Boadella i les Escaules Monistrol de Montserrat Saus, Camallera i Llampaies
Bolvir Montagut i Oix Savallà del Comtat
Bonastre Montbrió del Camp Secuita, la
Bòrdes, es Montellà i Martinet Selva de Mar, la
Bordils Montesquiu Selva del Camp, la
Borges del Camp, les Montferrer i Castellbó Sénia, la
Borrassà Montferri Senterada
Borredà Montgai Sentiu de Sió, la
Bossòst Montmajor Serinyà
Botarell Montmell,el Seròs
Bràfim Montoliu de Lleida Setcases
Breda Mont-ras Seva
Bruc, el Montseny Sidamon
Brull, el Móra la Nova Sils
Brunyola Morell, el Solivella
Cabanes Muntanyola Soriguera
Cabanyes, les Mura Soses
Cabra del Camp Navàs Subirats
Cabrera d'Anoia Navata Sudanell
Calaf Nou de Gaià, la Sunyer
Calders Nulles Súria
Caldes de Malavella Òdena Tagamanent
Calldetenes Ogassa Talamanca
Callús Olèrdola Talarn
Camarasa Olesa de Bonesvalls Tallada d'Empordà, la
Camarles Oliana Taradell
Camós Olius Tavertet
Campdevànol Olivella Térmens
Campelles Olost Terrades
Campins Olvan Tiurana
Campllong Ordis Tivenys
Camprodon Organyà Tivissa
Canejan Orís Tona
Canet d'Adri Os de Balaguer Torà
Cànoves i Samalús Osor Tornabous
Cantallops Pacs del Penedès Torre de Cabdella, la
Canyelles Palau d'Anglesola, el Torre de Claramunt, la
Capafonts Palau-sator Torrefeta i Florejacs
Capellades Palau-saverdera Torregrossa
Capmany Palma de Cervelló, la Torrelameu
Cardona Palol de Revardit Torrelavit
Carme Pardines Torrelles de Foix
Casserres Parlavà Torrent
Castellar de N'Hug Pau Torres de Segre
Castellbell i el Vilar Pedret i Marzà Torroella de Fluvià
Castellcir Pera, la Tortellà
Castelldans Perafita Ullà
Castellet i la Gornal Perafort Ulldecona
Castellfollit de la Roca Peralada Ulldemolins
Castellfollit del Boix Peramola Urús
Castellgalí Perelló, el Vall de Bianya, la
Castellnou de Bages Piles, les Vall de Boí, la
Castellnou de Seana Pinell de Brai, el Vall de Cardós
Castelló de Farfanya Pira Vall d'en Bas, la
Castellolí Pla de Santa Maria, el Vallbona d'Anoia
Castellserà Pla del Penedès, el Vallcebre
Castellterçol Planes d'Hostoles, les Vallfogona de Balaguer
Castellvell del Camp Planoles Vall-llobrega
Castellví de la Marca Poal, el Vallmoll
Catllar, el Pobla de Claramunt, la Valls d'Aguilar, les
Cellera de Ter, la Pobla de Lillet, la Valls del Valira, les
Centelles Pobla de Mafumet, la Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Cercs Pobla de Segur, la Ventalló
Cervià de les Garrigues Pont d'Armentera, el Verdú
Cervià de Ter Pont de Molins Verges
Cistella Pont de Vilomara i Rocafort, el Vespella de Gaià
Colera Pontons Vidrà
Coll de Nargó Ponts Vidreres
Collbató Porqueres Vilabertran
Collsuspina Portbou Vilada
Coma i la Pedra, la Portella, la Viladamat
Constantí Prades Vilademuls
Copons Pratdip Viladrau
Corbera d'Ebre Prats de Lluçanès Vilagrassa
Corbins Prats de Rei, els Vilajuïga
Corçà Prats i Sansor Vilaller
Cornellà del Terri Preixana Vilallonga de Ter
Cornudella de Montsant Preses, les Vilallonga del Camp
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heure Prullans Vilamacolum
Cubells Puigdàlber Vilamalla
Darnius Puigpelat Vilamaniscle
Das Puig-reig Vilamòs
Deltebre Puigverd de Lleida Vilanant
Duesaigües Pujalt Vilanova de Bellpuig
Espinelves Queralbs Vilanova de la Barca
Espluga de Francolí, l' Querol Vilanova de Meià
Espolla Rajadell Vilanova de Sau
Espot Rasquera Vilanova de Segrià
Estany, l' Regencós Vilanova del Camí
Esterri d'Àneu Rellinars Vilanova d'Escornalbou
Esterri de Cardós Renau Vilaplana
Far d'Empordà, el Rialp Vila-rodona
Fatarella, la Riba, la Vila-sacra
Figaró-Montmany Riba-roja d'Ebre Vila-sana
Fígols i Alinyà Ribera d'Ondara Vilaür
Figuera, la Ribera d'Urgellet Vilaverd
Figuerola del Camp Ribes de Freser Vilobí del Penedès
Flaçà Riells i Viabrea Vilobí d'Onyar
Flix Riu de Cerdanya Vilopriu
Fogars de la Selva Riudarenes Vimbodí i Poblet
Fogars de Montclús Riudaura Vinaixa
Folgueroles Riudecanyes Vinebre
Fondarella Riudecols Vinyols i els Arcs
Fonollosa Riudellots de la Selva Xerta
Fontanals de Cerdanya Riudoms  

Municipis inclosos en la zona D: règim general, règim especial i preu concertat


Abella de la Conca Granja d'Escarp, la Pradell de la Teixeta
Aguilar de Segarra Granyanella Prat de Comte
Alàs i Cerc Granyena de les Garrigues Preixens
Albagés, l' Granyena de Segarra Puiggròs
Alcanó Gratallops Puigverd d'Agramunt
Alfés Guimerà Quar, la
Alòs de Balaguer Guixers Rabós
Arbolí Ivars de Noguera Riner
Argençola Ivorra Rocafort de Queralt
Argentera, l' Josa i Tuixén Rubió
Arres Juià Rupià
Arsèguel Juncosa Sagàs
Aspa Lladorre Sales de Llierca
Avellanes i Santa Linya, les Lladurs Sanaüja
Baronia de Rialb, la Llardecans Sant Agustí de Lluçanès
Bassella Llimiana Sant Andreu Salou
Bausen Lloar, el Sant Esteve de la Sarga
Bellaguarda Llobera Sant Ferriol
Bellmunt del Priorat Llorac Sant Guim de la Plana
Bellprat Llosses, les Sant Jaume de Frontanyà
Beuda Lluçà Sant Martí d'Albars
Biosca Madremanya Sant Martí de Riucorb
Bisbal de Falset, la Maldà Sant Martí Vell
Biure Marçà Sant Miquel de Campmajor
Bot Margalef Sant Pere Sallavinera
Bovera Marganell Sant Ramon
Cabacés Masarac Sant Sadurní d'Osormort
Cabanabona Masó, la Santa Cecília de Voltregà
Cabanelles Masroig, el Santa Maria de Besora
Cabó Massoteres Santa Maria de Merlès
Calonge de Segarra Mieres Santa Maria de Miralles
Capçanes Milà, el Sarroca de Lleida
Capolat Miravet Senan
Caseres Molar, el Serra de Daró
Castell de l'Areny Mollet de Peralada Siurana
Castell de Mur Molsosa, la Sobremunt
Castellar de la Ribera Montclar Soleràs, el
Castellar del Riu Montmaneu Sora
Castellfollit de Riubregós Montoliu de Segarra Susqueda
Cava Montornès de Segarra Talavera
Ciutadilla Mont-ral Tarrés
Clariana de Cardener Morera de Montsant, la Tarroja de Segarra
Cogul, el Nalec Tavèrnoles
Colldejou Navès Tírvia
Colomers Nou de Berguedà, la Torms, els
Conca de Dalt Odèn Torre de Fontaubella, la
Conesa Oliola Torre de l'Espanyol, la
Crespià Oluges, les Torrebesses
Espluga Calba, l' Omellons, els Torroja del Priorat
Esponellà Omells de Na Gaia, els Toses
Espunyola, l' Oristà Ullastret
Estamariu Orpí Ultramort
Estaràs Ossó de Sió Vajol, la
Farrera Palau de Santa Eulàlia Vallbona de les Monges
Febró, la Palma d'Ebre, la Vallclara
Fígols Passanant i Belltall Vallfogona de Ripollès
Floresta, la Paüls Vallfogona de Riucorb
Foixà Penelles Vansa i Fórnols, la
Forès Pinell de Solsonès Veciana
Freginals Pinós Vilabella
Fulleda Plans de Sió, els Viladasens
Gaià Pobla de Cérvoles, la Vilalba dels Arcs
Garidells, els Pobla de Massaluca, la Vilanova de l'Aguda
Garrigoles Poboleda Vilanova de Prades
Gavet de la Conca Pont de Bar, el Vilella Alta, la
Gisclareny Pontils Vilella Baixa, la
Godall Pontós Vilosell, el
Gombrèn Porrera Viver i Serrateix

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...