dimecres, 20 de maig de 2015

Tarifes per realitzar nou ITE

La Generalitat ha publicat les tarifes que cobraran els seus tècnics per la realització d'un ITE. Punt nº 38 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=693453&language=ca_ES&action=fitxa

—38 Taxa per la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges:
L'import de la quota s'estableix en funció del nombre d'habitatges de l'edifici:
Edifici de 2 a 8 entitats:
2 entitats: 377,05 euros.
3 entitats: 439,90 euros.
4 entitats: 502,75 euros.
5 entitats: 534,20 euros.
6 entitats: 565,60 euros.
7 entitats: 597,05 euros.
8 entitats: 628,45 euros.
Edifici de 9 a 20 entitats:
9 entitats: 659,90 euros.
10 entitats: 691,30 euros.
11 entitats: 722,75 euros.
12 entitats: 754,15 euros.
13 entitats: 785,55 euros.
14 entitats: 816,95 euros.
15 entitats: 848,40 euros.
16 entitats: 879,80 euros.
17 entitats: 911,25 euros.
18 entitats: 942,65 euros.
19 entitats: 974,10 euros.
20 entitats: 1.005,50 euros.
En edificis de més de 20 entitats, s'ha d'aplicar la fórmula polinòmica següent: n > 20 ent. H = 800 + [(n-20) x 15].
S'entén per entitat:
a) Un habitatge.
b) 150 metres quadrats de local o fracció.
c) 150 metres quadrats d'aparcament o fracció.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimecres, 13 de maig de 2015

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/ite/Pagines/ite.aspx


Tramitació durant el període transitori (disposició trasitòria)

 Les inspeccions tècniques realitzades a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i les sol·licituds del certificat d'aptitud
  1. Aquells edificis que a l'entrada en vigor del Decret hagin estat sotmesos a l'informe de la inspecció tècnica del Decret 187/2010, de 23 de novembre, poden emprar vàlidament aquell informe per acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació, en les condicions que estableixi cada convocatòria.
  2. Les sol·licituds de certificats d'aptitud presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret i encara no resoltes, es resoldran de conformitat amb el que preveu el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis, llevat que els sol·licitants manifestin expressament la voluntat que s'apliqui el règim jurídic establert en el nou Decret. En aquest cas caldrà complementar la documentació de la inspecció tècnica ja realitzada amb un informe tècnic que qualifiqui les deficiències d'acord amb aquest Decret. En el supòsit que s'hagi requerit l'esmena de deficiències, o bé s'hagi denegat la sol·licitud sobre la base de l'article 9.3 del Decret 187/2010, el termini màxim per acreditar l'esmena de deficiències greus serà de dos anys a partir de l'entrada en vigor del present Decret*. Acabat aquest termini, caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d'aptitud.
  3. Les persones propietàries d'edificis d'habitatges que disposin de l'informe de la inspecció tècnica emès a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i que es trobi pendent de presentació per trobar-se en el supòsit que preveu l'apartat 3 de l'article 9 d'aquell Decret, disposen d'un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret* per presentar aquest informe a l'Administració. La no-presentació de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici dins d'aquest termini comporta la seva caducitat i ineficàcia per poder justificar el compliment de l'obligació d'haver passat la inspecció tècnica obligatòria. La seva resolució s'efectuarà segons el que s'estableix a l'apartat 2 anterior. El termini màxim per acreditar l'esmena de deficiències greus també serà de dos anys a partir de l'entrada en vigor del present Decret. Acabat aquest termini, caldrà efectuar una nova ITE per obtenir el certificat d'aptitud.
  4. En referència amb els dos apartats anteriors, l'acreditació d'esmena de les deficiències greus es realitzarà amb el corresponent certificat de finalització de les obres que posi de manifest de forma expressa i clara que s'han resolt totes les deficiències greus que constaven a l'informe. En aquests supòsits s'atorgarà el certificat d'aptitud per al període de 10 anys. Tanmateix, tots els certificats d'aptitud s'atorgaran comptabilitzant el període de 10 anys a partir de la data d'emissió de l'informe d'inspecció tècnica.

 (*), atès que en el Decret no s'especifica la data d'entrada en vigor, i d'acord amb l'establert al Codi Civil Espanyol, en referencia als articles 2 i 5, aquest entrarà en vigor al cap de 20 dies des de la seva publicació, per tant aquest será vigent el dia 27 de maig de 2015.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


divendres, 8 de maig de 2015

ITE ALTRA E3 AUMENTE SU RENTABILIDAD DE LOS ENCARGOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICACIÓN.

http://www.altra.es/software/productos/altra-ee

ALTRA E3
AUMENTE SU RENTABILIDAD DE LOS ENCARGOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICACIÓN.

  • ALTRA E3Evaluación de edificación existente. Cubre el espacio existente desde una ITE / IEE hasta la diagnosis previa a la intervención/rehabilitación. Asisten en el estudio del estado actual de la estructura, sistemas envolventes (fachadas y cubiertas), instalaciones y elementos de comunes, etc. ALTRA E3 enlaza con una base de datos de sistemas constructivos con sus lesiones asociadas y partidas de intervención valoradas, obteniendo así unos presupuestos más ajustados a las intervenciones propuestas.
       ALTRA E3           Próximos lanzamientos   

       ALTRA E3      ALTRA E3
              
              

Altra E3 le facilita el desarrollo de la  ITE/IEE y le proporciona un informe personalizado y  totalmente orientado a su cliente. Un correcto informe incrementará la posibilidad de la futura contratación del correspondiente proyecto y dirección de las obras de rehabilitación. Gánese la confianza de su cliente con su buen trabajo ayudado por Altra E3.

(Previsión de lanzamiento enero 2015)

¿QUÉ ES?

Es un nuevo concepto de solución para realizar  las evaluaciones y diagnosis de edificación existente de forma profesional. Abarca desde la ITE y IEE hasta una diagnosis completa previa al proyecto de rehabilitación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todo profesional que realizar evaluaciones de edificación existente tipos ITE, IEE, diagnosis, etc.
 ¿CÓMO FUNCIONA?
A través de un asistente OPEN DATA se introduce fácilmente las tipologías constructivas que conforman el edificio y su disposición de las unidades funcionales (viviendas, locales, aparcamientos, etc) superficies, cuota de participación, etc. Se introduce los datos principales de las prospecciones (vistas de inspección, profundidad de prospección, etc) así como las deficiencias detectadas asociadas a sus partidas de intervención. 
 ¿QUÉ PROPORCIONA?
Un estudio detallado del estado del edificio (redactado solvente, clasificaciones de deficiencias, estadísticas, propuesta de intervención, presupuesto, programa de rehabilitación, etc) que puede ser ampliado a lo largo del tiempo.
 ¿CÓMO ME AYUDA?
E3 proporciona un sistema ordenado que permite preparar la visita de inspección, organizar el reconocimiento del edificio (sistemas constructivos y espacios comunes), identificar los puntos de inspección más relevantes, informa sobre criterios de prospección (qué observar y en qué cantidad), identifica, clasifica y localiza las deficiencias, indicar las consecuencias de la evaluación de las deficiencias, programa de inspecciones periódicas, programa valorado de rehabilitación, propuestas de mantenimiento preventivo, eficiencia energética y accesibilidad universal.
Toda la información queda registrada a través del historial de inspecciones. Este sistema facilita las ampliaciones de informes y el seguimiento de la vida del edifico.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dijous, 7 de maig de 2015

ITE DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

Noves ITE's publicat el 7/5/2015 entra en vigor els 20 dies.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6866/1423273.pdfPere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimecres, 6 de maig de 2015

Modificació ajuts BCN inclou ajudes per fer l'ITE

Ampliació i modificació ajuts a la rehabilitació 2015 

Publicades noves ajudes destinades als barris de Canyelles, Nou Barris i al Sud-Oest del Besós. També es modifica la convocatòrìa de Barcelona amb una línea d'ajuts per a subvencionar els costos de redacció d'informes tècnics dels edificis(ITE)
El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha aprovat ampliar la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges a la ciutat. Hi haurà un total de 36,899 M€ destinats a ajuts a la rehabilitació per aquest any 2015.

En concret, es destinen 24,8 M€ a la rehabilitació del parc d'habitatges de Barcelona i 12 M€  destinats als barris de Canyelles, a Nou Barris i al Sud- Oest del Besos, a Sant Martí.

Entre les ampliacions aprovades cal destacar la modificació de la convocatòria general per a dotar amb 2 M€ una línea d'ajuts per a subvencionar els costos de redacció d'informes tècnics dels edificis (ITE) per a les comunitats de propietaris que ho sol·licitin.

Convocatòria per a la sol·licitud d'inscripcions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2015.

Aquesta fa referència a la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 8.666.666 euros.

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. D'aquest percentatge el 60% anirà a càrrec de l'aportació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l'aportació del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, i el 15% restant fins arribar al 100% l'aportaran els veïns.

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges dels barris de Canyelles i Sud Oest del Besòs amb conveni específic s'obre el 6 de maig i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2015.

Modificació de la convocatòria per a la sol·licitud d'inscripcions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2015.

S'ha publicat al DOGC una a modificació de la convocatòria per a la sol·licitud d'inscripcions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2015.

Entre les ampliacions aprovades destaca la una línea d'ajuts per a subvencionar els costos de redacció d'informes tècnics dels edificis (ITE) per a les comunitats de propietaris que ho sol·licitin.

Dins de la convocatòria trobareu una taula amb els imports màxims del pressupost subvencionable del cost de l'Informe Tècnic de l'Edifici, el Certificat d'accessibilitat i el Certificat d'Eficiència Energètica justament amb documentació sobre les actuacions subvencionables.ENTITATS ITE+CE+Accesibilitat 2015
€/Entitat
2 320,66 € 641,32 €
3 282,13 € 846,39 €
4 315,87 € 1.263,48 €
5 259,66 € 1.298,30 €
6 222,19 € 1.333,14 €
7 246,18 € 1.723,26 €
8 219,76 € 1.758,08 €
9 199,21 € 1.792,89 €
10 182,77 € 1.827,70 €
11 205,89 € 2.264,79 €
12 191,63 € 2.299,56 €
13 179,57 € 2.334,41 €
14 169,23 € 2.369,22 €
15 160,27 € 2.404,05 €
16 165,38 € 2.646,08 €
17 157,70 € 2.680,90 €
18 150,87 € 2.715,66 €
19 144,77 € 2.750,63 €
20 139,27 € 2.785,40 €
21 134,30 € 2.820,30 €
22 129,79 € 2.855,38 €
23 125,67 € 2.890,41 €
24 121,89 € 2.925,36 €
25 118,41 € 2.960,25 €
26 115,21 € 2.995,46 €
27 112,24 € 3.030,48 €
28 109,48 € 3.065,44 €
29 106,91 € 3.100,39 €
30 104,51 € 3.135,30 €
31 102,27 € 3.170,37 €
32 100,17 € 3.205,44 €
33 98,19 € 3.240,27 €
34 96,33 € 3.275,22 €
35 94,58 € 3.310,30 €
36 92,93 € 3.345,48 €
37 91,36 € 3.380,32 €
38 89,88 € 3.415,44 €
39 88,47 € 3.450,33 €
40 87,13 € 3.485,20 €
n>20 ent. H=2785,35€+[(n-20)x35]


Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


nova ITE


Alguns aspectes destacats:

Tots les informes s'hauran de presentar en un termini màxim de 4 mesos ala seva realització.

Establiment d'un règim transitori per a la presentació dels informes tècnics realitzats amb l'actual decret i no presentats de 6 mesos, i de 2 anys per a fer les obres o hauran fer nova ITE.

Inclusió dels edificis unifamiliars

Obligatorietat d'incorporar recomanacions en l'informe tècnic :
de conservació, de manteniment o ús,
les possibles millores de l'eco eficiència dels edificis
els ajustos raonables d'accessibilitat o funcionalitat
Una visió que va mes enllà de la simple conservació

Les comunitats de propietaris, un cop rebut informe ITE, disposaran de 12 mesos per fixar un Programa de Rehabilitació que hauran d'aprovar per Junta conjuntament amb la dotació d'un Fons de Reserva específic que els permeti executar les obres segons el calendari i fases acordades. El termini es redueix a 6 mesos en cas de deficiències molt greus i greus.

Les CCPP precisaran d'un tècnic, no únicament per fer la ITE, sinó també per aprovar el Programa de Rehabilitació i per fer inspeccions de verificació periòdiques quan hi hagin lesions molt greus, greus o importants.

S'incorpora l'obligació de tenir llibre de l'edifici un cop feta ITE als edificis existents, no únicament als posteriors al Decret 206/1992 del Llibre de l'Edifici.

L'objectiu no es tant imposar terminis inassolibles com fomentar el compromís i la cultura de la rehabilitació, la conservació i el manteniment.


http://www.agenciahabitatge.cat/wps/wcm/connect/94a21c8046058a31b0e4fa1460ef1775/291014_NOU+DECRET+ITE.pdf?MOD=AJPERESPere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimarts, 5 de maig de 2015

Nou decret ITE

El Govern fomenta la conservació, el manteniment i la rehabilitació dels habitatges, amb un decret que regula la Inspecció Tècnica dels Edificis


·         La nova normativa regula el llibre de l'edifici, obligatori per als propietaris d'habitatges, i introdueix la regulació del manual de l'habitatge, que proporciona informació detallada de cada immoble al propietari i al llogater
·         Un cop obtingut el certificat d'aptitud de l'edifici, els propietaris hauran d'aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d'un fons de reserva que en garanteixi l'execució
·         Per primer cop els habitatges unifamiliars hauran de passar la inspecció tècnica
·         S'amplia fins a 4 el tipus de deficiències de l'edifici (lleus, importants, greus i molt greus) i es preveu la possibilitat de denegar el certificat d'aptitud per als casos extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones
·         El decret garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de totes les inspeccions que es realitzin
El Govern ha aprovat el Decret que regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l'edifici, que serà obligatori per als propietaris d'edificis d'habitatges. Entre d'altres, la nova normativa regula el manual de l'habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació detallada sobre l'estat de l'immoble per planificar les revisions i evitar possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es realitzin. El decret aprovat substitueix l'anterior, de 2010, que tenia mancances sobre el tipus de deficiències que s'establien per als habitatges, el lliurament dels certificats d'aptitud i la necessitat d'informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes.
El nou decret permetrà:
-       Dotar els propietaris d'edificis d'uns informes tècnics sobre l'estat de l'immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació.
-       Evitar possibles defectes de l'edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació.
-       Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d'aptitud, d'acord amb la nova tipologia de deficiències que estableix el decret.
La norma estableix quin ha de ser el contingut de l'Informe de la ITE, els terminis en què s'ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans competents per atorgar els certificat d'aptitud de l'edifici, que són l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals referent al tema.
Terminis per passar la ITE: en funció de l'antiguitat i la tipologia de l'edifici
Antiguitat edifici plurifamiliar
Termini per passar la inspecció ITE
Entre 1951 i 1960
Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971
Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971
L'any que compleixi 45 anys d'antiguitat
Els anteriors a 1951 ja haurien d'haver passat la inspecció tècnica.
Antiguitat edifici unifamiliar
Termini per passar inspecció ITE
Anteriors a 1900
Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930
Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950
Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960
Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975
Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975
L'any que compleixi 45 anys d'antiguitat
Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l'obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d'habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d'habitabilitat vigent.
Tipologia de deficiències
El decret vigent fins ara només podia qualificar l'edifici amb deficiències "greus" o "lleus". La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.
-       Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata
-       Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l'estabilitat o seguretat de determinats elements de l'edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l'adopció de mesures cautelars.
-       Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l'estabilitat de l'edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
-       Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l'agreujament o l'aparició de noves deficiències.
Certificat d'aptitud de l'edifici i vigència
-       De 10 anys si l'edifici no presenta deficiències o si són lleus.
-       De 6 anys, amb caràcter provisional, si l'edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s'han realitzat les obres de reparació.
-       De 3 anys, amb caràcter cautelar si l'edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s'han realitzat les obres de reparació.
-       Es denegarà el certificat d'aptitud en el cas que l'edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s'hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.
Programa de Rehabilitació
Un cop obtingut el certificat d'aptitud de l'edifici, els propietaris hauran d'aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d'un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d'un tècnic qualificat.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...