dimecres, 28 de gener de 2015

Nou model per justificar l'antiguitat de l'habitatge en les cèdules d'habitabilitat

Font: http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Nou-model-antiguitat-habitatge-en-cedules-habitabilitat.aspx


Nou Document amb el qual es pot justificar l'antiguitat, segons el model de Declaració responsable, Re-800 d'acord amb la circular núm. 6 de 20/01/2015 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'aplicació a partir del 2 de febrer de 2015
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha elaborat la circular informativa núm. 6 : la declaració responsable com a document per acreditar l'antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.

Per tal d'acreditar l'antiguitat deis habitatges als efectes de la tramitació de les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació i com a mesura de simplificació administrativa, l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya ha aprovat un document de declaració responsable per a agilitzar els processos de revisió dels expedients (RE-800) [disponible el model oficial a partir del 02/02/2015]

Aquesta declaració responsable té les següents particularitats en funció de si l'antiguitat de l'habitatge és anterior a l'11 d'agost de 1984 o bé si té una antiguitat compresa entre l'11 d'agost de 1984 i el 2 de novembre de 2012:
a) En el cas de cèdules d'habitabilitat per habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, el document de declaració responsable serà l'únic admès per acreditar l'antiguitat dels habitatges.

b) Per els habitatges amb antiguitats compreses entre  l'11 d'agost de 1984 i el 2 de novembre del 2012, la declaració responsable es considera prioritària per acreditar l'antiguitat dels habitatges, admetent alternativament altres documents admesos en dret.
Tanmateix l'Agència de l'Habitatge pot demanar mitjançant un requeriment els documents que acreditin el contingut de la declaració responsable. En aquest sentit, cal que durant la vigència de la cèdula d'habitabilitat la persona declarant mantingui en el seu poder qualsevol document admès en dret que acrediti l'antiguitat declarada de l'habitatge.

Els criteris d'acceptació d'aquests documents són els indicats a la circular núm. 2 i en el cas d'habitatges anteriors a 1'11 d'agost de 1984 també s'admetrà l'informe d'antiguitat a que fa referència la circular núm. 5.

L'acreditació de l'antiguitat mitjançant la declaració responsable s'aplicarà en la revisió deis expedients de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges sense cèdula d'habitabilitat anterior o sense qualificació definitiva d'habitatges protegits, a partir del dia 2 de febrer de 2015.

Nota:
Excepcionalment i de manera transitòria, per tal de garantir la correcte adaptació del model de declaració responsable en la tramitació deis expedients, es preveu que fins el 3 de març de 2015 es puguin seguir tramitant les sol·licituds presentades presencialment mitjançant els criteris actuals.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dilluns, 12 de gener de 2015

ALTRA-REPASO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SENCILLAS ( 11ª edición )

http://www.altra.es/formacion/formacion-continua/curso-xxxxxxx

REPASO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SENCILLAS ( 11ª edición )
Conceptos de cálculo de vigas y pilares de acero, madera y hormigón con ALTRA PLUS.
Objetivos
 • Refrescar conceptos de cálculo acorde con la nueva normativa.
 • Aprender a resolver cálculos con el ALTRA PLUS.
 • Saber defender los resultados del cálculo con criterio.
Destinatarios
Todo aquel profesional vinculado con la construcción: Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, etc. que precise refrescar conceptos y adquirir soltura en el uso del ALTRA PLUS

Profesorado

Metodología
Cada alumno traerá consigo un ordenador portátil con el programa ALTRA PLUS previamente instaladoEn el caso de no disponer del módulo de apeos se cederá una licencia temporal.
Se emplea la metodología del caso, después de realizar una introducción, por parte del profesor, se resuelven los casos de forma individual y son discutidos de forma colectiva. 

Competencias adquiridas
Mejor en el conocimiento del cálculo de estructuras

Programa
 • Introducción general
 • Repaso de acero estructural
 • Casos
 • Repaso de madera estructural
 • Casos
 • Repaso de hormigón estructural
 • Casos

Duración
El curso tiene una duración de 4 horas.
Sesión inicial 2 h
Descanso 15 '
Sesión final 1 h 45 '

Emplazamiento aulas
Passatge Ricard Zamora, 4-8, 08017 Barcelona

Plazas limitadas
Máximo 20 plazas

Fecha y hora
16:00 - 20:00 h
Jueves 15 de enero 2015

Programa informático
ALTRA PLUS pack Vigas y Pilares
En el caso de no disponer de licencia se le facilitará una, con caràcter temporal hasta la fimalización del curso.

Matricula
59 € (*)
(*) Importe que se podrá descontar en la compra de algún producto de ALTRA realizada conjuntamente con el curso.

Oferta asociada 
Adquisición de Pack Vigas y Pilares + curso 195,00 €

Matriculación
Contactar con ALTRA por email o teléfono.
info@altra.es
93 636 76 16

APUNTES DEL CURSO

Archivos

 
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

 

dijous, 8 de gener de 2015

IRPF dels professionals liberals serà del 19% a partir de l'1 de gener de 2015

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/assessoria/actualitat/Pagines/novetats-fiscals-per-al-2015.aspx

Novetats fiscals per al 2015 

El percentatge de retenció de l'IRPF dels professionals liberals serà del 19% a partir de l'1 de gener de 2015
Entre les modificacions més destacades de la reforma fiscal aprovada per a l'any 2015 està la rebaixa en dos punts de la retenció a compte de l'IRPF que soporten els professionals liberals. Així, amb caràcter general, a partir de l'1 de gener, el percentatge de retenció passa del 21% al 19%. També s'ha aprovat la rebaixa al 18% per a l'any 2016.

Es manté la possibilitat d'aplicar una retenció reduïda del 9%, durant els tres primers exercicis a partir de l'inici de l'activitat professional.


Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Ajuts per a la rehabilitació d’edificis Prorrogats per al 2015

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html


La convocatòria s'ha prorrogat per al 2015, atès l'increment d'expedients presentats al 2014 i l'interès generat pels ciutadans i el sector de la rehabilitació.
Incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d'ajuts, com la simplificació dels tràmits i la unificació i augment dels percentatges de les subvencions.
Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin a l'edifici. En aquests enllaços trobareu la informació completa de la convocatòria, les especificacions tècniques (annex4) i un fullet informatiu.
El percentatge de la subvenció inclou el pressupost declarat a la llicència d'obres així com també els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?
El president de la comunitat de propietaris, l'administrador o el propietari de l'edifici.
A les Oficines de l'Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Per a professionals, a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Condicions que cal complir
 • Edificis anteriors a l'any 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
 • L'acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir l'informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d'inici d'obres o llicència d'obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l'emissió de l'informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions
S'han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:
 • Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l'eficiència energètica dels edificis. Les obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció del 50%.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d'aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d'instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d'ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l'import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d'elements comuns. Les obres que no incorporin millores en l'eficiència energètica de l'edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d'aigua corrent, elèctrica, de gas; l'endreçament de: antenes, aparells d'aire condicionat, etc.

Informació dels ajuts i procés per al tràmit de les subvencions.

Addicionalment
La convocatòria específica per als barris de Canyelles i Sud-oest del Besòs resta oberta, podeu consultar el document en aquest enllaç.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...