dilluns, 15 de febrer de 2016

Llibre de l'edifici

La Propietat o Comunitat de Propietaris estan obligats a la formalització del llibre de l'edifici. Aquest  es constitueix a partir de la data de recepció de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici que preveu el Decret 6/2015. El llibre de l'edifici ha de contenir:
  1. Les instruccions o recomanacions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions
1.- L'ús i el funcionament dels components singulars de l'edifici
2.- Les operacions de manteniment i revisió que, raonablement, siguin necessàries per conservar l'edifici en bon estat, amb inclusió de la seva periodicitat
3.- Els documents que substitueixin, modifiquin o ampliïn les instruccions d'ús i manteniment com a resultat d'incidències produïdes en l'edifici

  1. L'arxiu de documents. Es responsable de la seva actualització, mitjançant les oportunes inscripcions, i de l'arxiu de la documentació quan correspongui. Aquestes feines es poden delegar en un tercer sempre que hi consti el document d'autorització d'aquesta delegació. L'arxiu ha de contenir:
1.- L'informe d'inspecció tècnica obligatòria
2.- El document acreditatiu del lliurament a l'Administració de les dades bàsiques de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici d'habitatges, degudament registrat.
3.- El comunicat a l'ens local del municipi al qual pertany l'edifici en cas de situació de risc per a les persones, degudament registrat, i si s'escau.
4.- El programa de rehabilitació que adopti les mesures correctores necessàries per esmenar les deficiències en el termini que estableixi l'informe d'inspecció tècnica, amb el corresponent acord de la Junta d'aprovació del programa i el seu finançament a través del fons de reserva específic.
5.- Els certificats de final d'obra de totes les obres que s'executin en l'edifici.
6.- El certificat d'aptitud, si en disposa.
7.- El certificat d'eficiència energètica de l'edifici, quan se'n disposi.
8.- Les instruccions o recomanacions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions.
9.- Els documents que justifiquin la realització d'operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzades i les garanties que s'han donat. No s'admetran els documents que no siguin factures amb tots els requisits legalment exigibles a aquestes.
10.- Els pressupostos i contractes d'obres, manteniments i honoraris professionals.
11.- Els certificats d'inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya de les instal·lacions comunes de l'edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d'ascensors que s'hagin realitzat.
12.- Els certificats d'inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.
13.- Tota la documentació que sigui rellevant per al coneixement de l'estat de l'edifici i tota la documentació de què ja es disposi sobre l'edifici.
  1. El registre d'incidències, detalla les incidències administratives i tècniques que afecten l'edifici íntegrament o més d'una entitat, i el seu correcte ús i funcionament.
1.- L'acta de lliurament del llibre de l'edifici dels promotors als adquirents de l'edifici o, si escau, al president o presidenta de la comunitat de propietaris.
2.- Els canvis de titularitat de la propietat de l'edifici, si aquest és en règim de propietat vertical. Si està constituït en règim de propietat horitzontal, els canvis en els òrgans de la comunitat de propietaris.
3.- Les reformes, les rehabilitacions i els canvis d'ús de destinació fets a l'edifici que afectin el seu estat original.
4.- Totes aquelles que modifiquin les dades inicials que s'hagin consignat en el llibre de l'edifici, com també les que pugin complementar la informació facilitada pels promotors en el capítol de dades inicials.
5.- Els ajuts i beneficis que s'atorguin a l'edifici, amb especificació de les seves característiques.
6.- Les assegurances contractades que afectin la totalitat de l'edifici o les parts comunes.
7.- En cada incidència s'haurà de fer un breu enunciat de l'assumpte tractat, la data i la seva descripció.
Formalització del llibre de l'edifici dels edificis d'habitatges existents, s'admetran els formats electrònics del llibre d'edifici.
1. Un cop rebut l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) per part de la propietat, aquesta ha de formalitzar el llibre de l'edifici que inicialment ha d'estar format, com a mínim, per l'informe d'inspecció tècnica i el document acreditatiu de lliurament a l'Administració. Si s'escau, cal incloure els comunicats de les situacions anòmales d'habitatge i, en el seu cas, el comunicat de situacions de risc.
2. Les inscripcions d'incidències i d'operacions de manteniment han de fer-se dins del termini d'un mes després d'haver-se produït o executat.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...