dimecres, 4 de febrer de 2015

Cèdula d'habitabilitat. Nou Model Declaració responsable antiguitat


Entra en vigor modificació per la tramitació respecte la justificació de l'antiguitat de l'habitatge. Cal omplir un document de Declaració Responsable.

http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/Cedula-dhabitabilitat-de-segona-ocupacio-00002?category=74857eac-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

La documentació a adjuntar a la so·licitud és la següent:
 1. Habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit (anteriors o posteriors a l'11 d'agost de 1984)
  • Certificat d'habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent(arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació). Els col·legis professionals d'arquitectes o d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació poden facilitar el contacte amb un tècnic (adreces a altres informacions). Per poder complimentar el número de cèdula antiga que ha de constar en el certificat, el tècnic que farà el certificat d'habitabilitat pot aconseguir-lo per mitjà de la consulta a través del seu col·legi professional a la base de dades existent de cèdules d'habitabilitat.
   No cal aportar cap documentació complementària. És suficient l'aportació del número de cèdula anterior o el número d'expedient de protecció oficial.
   Quan l'entitat per a la qual s'ha sol·licitat la cèdula ja ha tingut una cèdula prèvia o una qualificació definitiva d'habitatge protegit, es considera que es tracta d'un habitatge, per tant, queda acreditada la seva antiguitat.
 1. Habitatges que no han tingut cèdula d'habitabilitat o no han tingut qualificació definitiva d'habitatge protegit
Quan se sol·licita una cèdula de segona ocupació d'un habitatge que no n'ha tingut mai, o no ha obtingut la qualificació definitiva d'habitatge protegit, cal demostrar que l'habitatge ja existia i tenia un ús residencial, per això es demana que s'acrediti l'antiguitat.
Com a mesura de simplificació administrativa, s'ha elaborat el document de declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge. Aquesta declaració responsable, la pot signar el propietari, el tècnic que certifica l'habitabilitat o altre representant de la propietat.
El declarant haurà de tenir la documentació que acrediti l'antiguitat declarada i conservar-la durant la vigència de la cèdula. Aquesta documentació en poder del declarant pot constar de qualsevol document admès en dret per acreditar l'antiguitat de l'habitatge (vegeu el llistat de documents admesos en dret a l'apartat 2.2 del present document) o bé, per als habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, l'informe d'antiguitat d'habitatge segons el model normalitzat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
D'altra banda, l'Administració, per tal de verificar les dades de la declaració responsable , pot requerir al declarant que aporti la documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge sobre la qual s'ha basat per a fer la declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge.
2.1 Habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984
2.2 Habitatges construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012
    • Certificat d'idoneïtat acreditatiu de les condicions d'habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa i seguretat actuals.
    • Declaració responsable d'acreditació de l'antiguitat, segons model normalitzat.

     De manera alternativa a la declaració responsable, es poden presentar altres documents admesos en dret que acreditin l'antiguitat de l'habitatge. Aquests documents poden ser:
     • Primera inscripció registral de declaració d'obra nova.
     • Escriptura pública on consti l'ús d'habitatge.Acceptació d'herències.
     • Certificat municipal acreditatiu de l'antiguitat com a us d'habitatge.
     • Llicència d'obres o Plànols de llicència d'obres.
     • Plànols visats del projecte d'execució.
     • Certificat final d'obra visat.
     • Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
     • Fotografia aèria de l'institut Cartogràfic de l'any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
     • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
     • Altres documents expedits davant de fedatari públic.


Document declaració responsable
http://tramits.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge__TES/Documents/cedules_dhabitabilitat/Segona/RE_800v1_Declaracio_responsable_antiguitat.pdf

Caldrà anar en compte i fer que sigui el sol·licitant qui signi aquest document, per les responsabilitats que comporta, tant a nivell de conservació de la documentació (s'ha de guarda la documentació que acredite l'antiguitat durant la vigència de la cèdula), com a nivell d'infraccions en cas que el document no sigui valid poden-se considerar como una infracció molt greu la inexactitud o irregularitat en documents.

Circular informativa nº 6
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/privat/areatematica/recursostecnics/habitabilitat/Circular_informativa_num_6.pdf
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...